Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy .
Accepteren en sluiten

Financieren

‘Investeren in biodiversiteit loont'

Het is allang niet meer de vraag of investeren in de natuurlijke leefomgeving loont. De natuurlijke leefomgeving vervult een veelvoud aan functies die deels direct in geld uitgedrukt kunnen worden. Doorgaans laten berekeningen zien dat elke geïnvesteerde euro maatschappelijk gezien dubbel terugverdiend kan worden. Let wel, niet altijd komt de opbrengst ook terecht bij de partij die investeert! In dat geval zijn soms nieuwe financieringsconstructies nodig om de belangen van verschillende doelgroepen bij elkaar te brengen. Hoe nu financiering te vinden voor uw BAP?

Bestaande mogelijkheden

Soms kan gebruik worden gemaakt van bestaande financieringsbronnen, zoals subsidies en fondsen. Informeer bijvoorbeeld bij het Groenloket van de provincie. Denk verder bijvoorbeeld aan:

  • INTERREG programma (Europese subsidieregeling, waarbinnen partijen uit meerdere landen samenwerken in projecten op het terrein van duurzame ruimtelijke en regionale ontwikkeling)
  • SAN regeling (Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer; zie www.portaalnatuurenlandschap.nl van het IPO))
  • Fonds 1818 (vermogensfonds dat donaties verstrekt aan stichtingen en verenigingen voor algemeen maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk)

Koppelen Rood en Groen

Bij rood-voor-groen afspraken investeert men met woningbouw in een groene omgeving, waardoor de waarde van het rood (de woningen) toeneemt. De Milieufederatie Noord-Holland (www.mnh.nl) heeft over dit onderwerp een korte factsheet opgesteld met voorbeelden uit de Noord-Hollandse praktijk.

Een ander voorbeeld is de rood-met-groen koppeling, waarbij een uitbreiding van het stedelijk ruimtebeslag in het buitengebied (zoals de aanleg van een bedrijventerrein, maar bijvoorbeeld ook sportvelden) wordt gecompenseerd met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit elders. Deze verbetering heeft betrekking op het buitengebied (dus niet in de stad) en kan kansen bieden voor een BAP. Zo wordt voor deze verbetering soms een groenfonds opgezet. De gemeente is hiervoor het aangewezen contact.

Publiek-private samenwerking

De overheid en de markt maken beiden gebruik van de diensten van een gebied en delen de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud. Door een publiek-private samenwerking op te zetten wordt niet alleen het draagvlak voor een BAP groter maar doen zich ook nieuwe financieringsmogelijkheden voor. Door publiek-private partnerschappen kan vaak eerder op nieuwe financieringsbronnen gereageerd worden doordat de samenwerking verschillende netwerken combineert.

Landschapsbeheer Nederland (www.landschapsbeheer.nl) heeft een advies geschreven (‘Het kan in de streek’) voor grondeigenaren en overheden die bereid zijn elkaar op te zoeken voor een gezamenlijk doel: behoud en beheer van karakteristieke streekeigen landschappen.

Nieuwe financieringsconstructies

De streekrekening

Het succesvol gebleken om gelden onder te brengen in een regionaal of lokaal landschapsfonds, ook wel streekrekening genoemd. Als dat fonds er is blijkt er voor de streek ook een stimulans om hier andere dan overheidsmiddelen in onder te brengen, zoals de opbrengst van publieksacties.

Lees ook: Streekrekening 'Het groene woud'

De grondpot

Om grondeigenaren te bewegen tot het aanleggen van nieuwe elementen in het landschap is vergoeding van grondwaardedaling of het aanbieden van vergoeden voor opbrengstderving een gangbare methode. Een derde manier is het aanbieden van vervangende grond bij omvangrijke landschapsinvesteringen. Deze grond wordt dan beschikbaar gesteld vanuit een grondpot. Een dergelijke grondpot, die soms gefinancierd wordt vanuit een streekrekening, kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor bedrijfsontwikkeling met landschapbeheer. Vanuit de grondpot wordt dan een stuk grond voor een boer gekocht, waarbij de helft is bedoeld voor nieuwe landschapselementen. De andere helft kan de boer dan kopen, pachten of huren voor het bedrijf.

De landschapsveiling

De landschapsveiling biedt consumenten en bedrijven de mogelijkheid om beheer en onderhoud van landschapselementen zoals een heg, graft, holle weg, een hele boomgaard of bospoel te adopteren. Voor elke aankoop geldt dat u het beheer en onderhoud ‘adopteert’. De veilingen vinden zowel via internet als op fysiek, op locatie plaats.

Voor meer informatie kijk op de website www.groenegoededoelen.nl 

De Natuur Voucher

Triple E en het Veluws Bureau voor Toerisme hebben een Veluwe Natuur Voucher’ ontwikkeld waarmee inkomsten worden gegeneerd om landschapselementen in stand te houden of te verbeteren. Bedrijven en organisaties op de Veluwe kunnen een nieuwe klant, relaties of werknemers een Veluwe Natuur Voucher cadeau doen. De schenker financiert met de tegoedbon het onderhoud van een stukje natuur op de Veluwe. De ontvanger kiest uit naar welk stukje natuur het geld precies gaat.