Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy .
Accepteren en sluiten

Gebied

De boer, visser, recreant en ondernemer zijn mensen die wonen, werken, leven en recreëren in het gebied. Doordat zij de omgeving goed kennen en het meest bij deze omgeving betrokken zijn, staan hun ideeën bij het ontwikkelen van een BAP centraal.

De ecosysteembenadering

Er is in Nederland een schat aan kennis en ervaring aanwezig bij de professionals die werken aan de inrichting en het beheer van de leefomgeving. Hieronder zijn twee methodes om gebruikers aan de slag te gaan. Bij beide staat de ecosysteembenadering centraal. De context bepaalt welke methode het meest geschikt is voor de specifieke situatie. Met onderstaande methodes zijn in de praktijk veel goede ervaringen opgedaan:  

Droomsessies

De ideeën van de gebruikers over hun leef- en/of werkomgeving staan bij het dromen centraal. Om te beginnen worden de gebruikers en hoe die zich georganiseerd hebben in kaart gebracht. Gezamenlijk bepalen de gebruikers welke diensten een gebied hen kan, of zou moeten, leveren. Daartoe ontwikkelen gebruikers een ‘gedroomd’ streefbeeld voor de toekomst en identificeren acties die nodig zijn om dit te bereiken.

Wanneer zijn droomsessies interessant?

Het gebruik van droomsessies is vooral interessant wanneer naar een gebied gekeken wordt dat verschillende functies levert en daardoor meerdere belanghebbenden kent. Bijvoorbeeld bij het herzien van een bestemmingsplan voor woningbouw of het vormgeven van een structuurvisie. Of wanneer u invulling wilt geven aan een lokaal of regionaal biodiversiteitsbeleid. In een tweetal bijeenkomsten kan al een eenvoudig BAP ontwikkeld worden.

Hoe pak ik het aan?

Lees hier meer over dromen en praktische informatie over het opzetten van een ‘droomsessie’ onder werkplan droomsessies.

 

De Tripple O aanpak

Hoe kun je bodembeheer, bodem- en gebiedsfuncties en ruimtelijke inrichting met elkaar verbinden? Hoe kun je verbindingen leggen tussen luchtkwaliteit, biodiversiteit, water en bodem? Hoe kun je verschillende en zelfs tegengestelde belangen goed afwegen? Daar heb je naast heel veel gezond verstand ook een ruim afwegingskader voor nodig. Een afwegingskader dat niet één maar meerdimensionaal is. De ecosysteemdiensten benadering combineert twee werelden die ogenschijnlijk maar moeilijk met elkaar te verzoenen zijn. Economie én ecologie. Winst én duurzaamheid. Welvaart én milieu.

Wanneer is de Triple-O aanpak interessant?

De triple-O aanpak past in een bredere ontwikkeling van initiatieven die werken met de ecosysteemdiensten benadering. Iedere aanpak heeft een eigen meerwaarde. Voor de triple-O aanpak is kenmerkend dat het helpt bij gebiedsontwikkeling en tegelijk de link legt met  duurzaam bodembeheer. De triple-O aanpak richt zich op de ontwikkelingskansen op basis van de sterke kanten en de kwaliteiten van het gebied. De mogelijkheden van het gebied vormen het uitgangspunt. Stakeholders (o.a. bewoners, ondernemers en overheden) verdiepen zich samen in de ontwikkelingskansen of business cases van een gebied. De ecosysteemdiensten helpen stakeholders om anders naar het gebied te kijken, zodat zij samen nieuwe of nog niet benutte waarden kunnen gaan ontdekken en ontwikkelen.

Hoe pak ik het aan?

Lees hier meer over de Triple-O aanpak of download de brochure ‘Ecosysteemdiensten in de praktijk van duurzaam bodembeheer en beleidsontwikkeling.

Landschapsdiensten

Natuurlijke processen in het landschap kunnen worden benut voor het versterken van de economie en een gezonde en mooie leefomgeving. Deze zogenaamde landschapsdiensten worden door de groenblauwe dooradering geproduceerd. Dit is het netwerk aan half-natuurlijke elementen in het landschap. Dit netwerk dooradert die delen van het landschap die worden gebruikt voor het produceren van voedsel en voor wonen en werken. Sloten, wegbermen, dijken, perceelsranden, tuinen en parken behoren bijvoorbeeld tot de groenblauwe dooradering. Als netwerk, dus met elkaar, dragen ze bij aan de economische, sociale en ecologische waarde van stad en land.

Doordat de groenblauwe dooradering diensten levert, ontstaat waarde. Daarom kun je met groenblauwe dooradering ondernemen, en kan de maatschappij daarvan profiteren. De handreiking "Ondernemen met landschapsdiensten" laat zien hoe dat werkt, wat er voor nodig is, waarom samenwerking belangrijk is, welke partijen betrokken zijn en welke rollen die spelen.