Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy .
Accepteren en sluiten

Verbinden

Om biodiversiteit effectief te benutten voor maatschappelijke doeleinden en een bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit, is het belangrijk dat uw initiatief niet losstaat van de omgeving en van andere initiatieven.

Hoe kunt u met het initiatief werkelijk een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de omgeving/regio? En draagt dit misschien ook bij aan de levering van ecosysteemdiensten? Door initiatieven op elkaar af te stemmen kan het resultaat groter zijn dan de som der delen: synergie. Bijvoorbeeld bij natuurlijke plaagbestrijding. Door activiteiten op en rond het landbouwbedrijf op elkaar af te stemmen zal het resultaat veel groter zijn.

Verbinden van biodiversiteit

De meest rechtstreekse vorm van verbinden is te zorgen dat verschillende initiatieven in de ruimte met elkaar verbonden zijn. Op deze manier ontstaat een netwerk van ‘biodiverse’ plekken waartussen uitwisseling van soorten kan plaatsvinden. Op deze manier ontstaat één groot netwerk met leefruimte voor een grote diversiteit aan soorten. Kijk dus in hoeverre het initiatief kan bijdragen aan zo’n verbinding. Een stadsecoloog of andere deskundige bij de gemeente weet hier waarschijnlijk meer over. Of bijvoorbeeld vrijwilligers van het IVN of bijvoorbeeld de Vlinderstichting.

Lees ook: Uw activiteit in de Ecologische hoofdstructuur

Verbinden van mensen

Biodiversiteit levert diensten die mensen waarderen. Wonen, werken en recreëren in of bij de natuur  maakt mensen gelukkiger en bovendien gezonder. Door het accent niet alleen op natuur(herstel) te leggen, maar juist ook naar de mensen te kijken die gebruik maken van de diensten die biodiversiteit biedt, kan een groter enthousiasme voor uw plannen ontstaan. Ook blijken de maatschappelijke baten van het initiatief misschien wel groter dan de kosten. Met als gevolg een grotere kans op uitvergroting of financiering van een klein initiatief.

Door de diensten die het gebied levert in kaart te brengen wordt duidelijk of alle belangen vertegenwoordigd zijn in het proces. Zo niet, dan kunnen aanvullende deelnemers worden gezocht. Elkaar versterkende of juist beconcurrerende diensten kunnen ruimtelijke inzichtelijk gemaakt worden op bijvoorbeeld een kaart of satellietfoto. Deze stap kan bijvoorbeeld met een ecoloog worden gezet, die ook deelneemt aan het BAP team (zie Kiezen).

Lees ook: Droomsessies in Leiden

Verbinden met andere initiatieven

Als een gebied op de schop wordt genomen ontstaan er kansen om nieuwe ideeën in te brengen. Dit kan de herinrichting van wijken of bedrijventerreinen zijn, of nieuwbouwlocaties. Maar ook de realisatie van noodopvang voor overtollig water, of bufferzones langs grote wegen. Deze activiteiten bieden een uitgelezen kans om de koppeling te maken met biodiversiteit en de diensten die biodiversiteit biedt.

Bestaande initiatieven op het gebied van biodiversiteit vormen mogelijk een interessant fundament onder de beweging die u in gang wilt zetten. Mogelijk willen de betrokken belanghebbenden ook aan uw initiatief deelnemen. Bovendien kan samenwerking leiden tot synergie en tot nieuwe financieringsmogelijkheden wanneer wordt ingespeeld op de wensen van anderen (zoals de overheid).

Lees ook: Lokale diensten en regionale biodiversiteit

Lees ook: Verbinden in de Overdiepse polder

Samenwerken

Voor het op gang brengen van activiteiten kan het nuttig zijn om op zoek te gaan naar partijen om mee samen te werken. Dit geldt zeker wanneer u een gedeelde toekomstvisie voor een gebied wilt ontwikkelen. Maar ook wanneer u met kleinere initiatieven aan de slag gaat kan samenwerking belangrijk zijn om kennis te mobiliseren of voldoende steun voor het plan te krijgen. Welke mogelijke partners zijn er?