This Folder is not approved Doelgroepen: wie wil je bereiken?

Wat is een doelgroep (definitie)
Dat je in communicatie probeert aan te sluiten bij je doelgroep, spreekt voor zich. In biodiversiteitcommunicatie zijn twee soorten doelgroepen te onderscheiden:
1) Einddoelgroepen, waarvan bewustzijn, kennis of handelen moet worden beïnvloed.
2) Beleidspartners met wie de overheid samen gaat/wil werken om het beleid verder te ontwikkelen.
De tweede soort doelgroep is alleen relevant voor overheden. Het onderscheid is belangrijk in communicatie. Bij communicatie met beleidspartners staat het betrekken in het beleidsproces en het samen ontwikkelen van handelingsalternatieven voor de einddoelgroep centraal. In communicatie met de einddoelgroep ligt de nadruk op het bevorderen van de adoptie van deze handelingsalternatieven.

Overzicht doelgroepen en relatie met BD
Er worden hier vijf verschillende doelgroepen voor biodiversiteitcommunicatie onderscheiden. Het is belangrijk om op te merken dat een persoon tot meerdere doelgroepen kan behoren, afhankelijk van het moment waarop je hem of haar aanspreekt. Naast ons burgerschap zijn wij ook consument, en velen van ons nemen als medewerker of student ook deel aan de doelgroep overheid, bedrijf en/of onderwijs.

Burgers
Twee burgerrollen zijn belangrijk in relatie tot het thema biodiversiteit: 1) Draagvlak voor het biodiversiteitbeleid. 2) Het leveren van een actieve bijdrage aan de biodiversiteitkwaliteit door inzet bij de ontwikkeling en uitvoering van biodiversiteitplannen en toepassing van kennis en expertise. Een bepaald niveau van bewustzijn, kennis en betrokkenheid is vereist om aan deze rollen invulling te geven.

Consumenten
Een aantal rollen en activiteiten van consumenten zijn belangrijk in relatie tot het thema biodiversiteit. 1) Bewustzijn van de functies en waarden van biodiversiteit en het behoud daarvan. 2) Verankeren van de waarde van biodiversiteit in de eigen leefstijl en 3) Het leveren van een actieve bijdrage aan de biodiversiteitkwaliteit door bij te dragen aan de verduurzaming van productie en consumptie in het algemeen.

Overheden (rijksoverheid en regionale overheden)
Overheden hebben op allerlei manieren een relatie met biodiversiteit, bijvoorbeeld als eigenaar van grond, beslisser over regelgeving, initiator van natuurgerelateerde belastingen en beheerder van budgetten. De overheid is daarnaast een belangrijke opdrachtgever en klant voor het bedrijfsleven en kan grote invloed uitoefenen op de markt. Binnen de doelgroep overheden is een onderscheid te maken tussen de rijksoverheid (focus internationaal en focus nationaal) en regionale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen).

Bedrijven
De belangrijkste rollen van bedrijven in relatie tot het thema biodiversiteit zijn het verminderen van de negatieve impact op biodiversiteit via productieketens en diensten en het verminderen van de impact op biodiversiteit op de bedrijfslocatie.

Onderwijs & educatie
De belangrijkste rollen van de doelgroep onderwijs & educatie ten aanzien van biodiversiteit zijn het verzorgen van onderwijs en het emanciperen van leerlingen op het terrein van biodiversiteit en het voeren van een goede bedrijfsvoering op het gebied van biodiversiteit.

Folder Rijksoverheid
Folder Regionale en lokale overheden
Folder Burgers
Folder Consumenten
Folder Bedrijven
Folder Onderwijs