Folder Recreëren

Recreëren

1. Relatie met biodiversiteit
Voor de meeste mensen is biodiversiteit van groot belang bij recreatie en toerisme, genieten van vertrouwde of exotische landschappen, paardrijden, duiken etc. Recreatie en toerisme zijn wereldwijd de belangrijkste economische sectoren. Biodiversiteit biedt ook een reservoir aan kansen voor de ontwikkeling van nieuwe, duurzame vormen van recreatie. Verlies van biodiversiteit leidt tot verarming en verschraling van de wereldwijde variatie aan ecosystemen en soorten en daardoor ook tot een verlies aan recreatie- en ontspanningsmogelijkheden. Het is ironisch dat veel vormen van recreatie en toerisme schade hebben aangebracht aan de lokale/regionale biodiversiteit, denk bijvoorbeeld aan de kap van bossen voor het aanleggen van hotels en infrastructuur en daarmee vaak ook aan de recreatieve en de toeristische potenties.

2. Ontwikkel je droom
Om de lange termijn communicatieopgave te bepalen is inzicht nodig in het streefbeeld (je droom) voor de handelingspraktijk recreëren en van de nulsituatie (de huidige situatie). De afstand tussen beide is bepalend voor de inzet van je communicatie en het bieden van handelingsperspectief. Je droom is nuttig bij het organiseren van discussie en het bepalen van de inzet van je communicatie.
Klik hier voor een voorbeeld van een droom voor de handelingspraktijk recreëren.

3. Concrete ideeën
De beoogde handelingspraktijk voor recreëren is biodiversiteitvriendelijke dag- en verblijfsrecreatie (zowel in eigen omgeving als uitstapjes) en buitenlands toerisme.

Ga op zoek naar concrete ideeën (zogenaamde quick wins) om de afstand tussen de nulsituatie en de droom te verkleinen. Voor de handelingspraktijk recreëren hebben de belangrijke handelingsperspectieven betrekking op het op de juiste wijze sturing geven aan stromen toeristen en recreanten, het gebruik van inheemse soorten en duurzaam geproduceerde materialen (zoals duurzaam geproduceerd hout) bij het inrichten van recreatieve voorzieningen (zoals parken en tuinen), natuureducatie, de inzet van toerisme als een belangrijke reden voor het behoud van biodiversiteit en het vergroten van het aanbod aan biodiversiteitvriendelijke vormen van vervoer, verblijf en vermaak.
Klik hier voor een overzicht van geboden handelingsperspectieven voor de praktijk recreëren.

4. Zelf communiceren, meekoppelen of een andere zender zoeken
Succesvol communiceren gaat niet alleen over het maken van eigen communicatie producten. Soms is het effectiever om samen te werken en aan te sluiten bij andere zenders binnen de handelingspraktijk die jouw boodschap al uitzenden of zouden kunnen uitzenden. Of kan het goed werken om communicatie over biodiversiteit te integreren met communicatie over andere daar aanverwante thema's.
Communicatie kan vanuit verschillende zenders verzorgd worden. Het is belangrijk dat een  betrokken afzender op passende momenten de doelgroep kan aanspreken rondom het thema biodiversiteit.
Klik hier voor een overzicht van zenders voor de praktijk recreëren.

Daarnaast bestaan er in de praktijk veel mogelijkheden om communicatie over biodiversiteit en de geboden handelingsperspectieven te integreren in andere beleids- en communicatieprogramma's, bijvoorbeeld over internationale handel, watermanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen etc. Voor de beleids- en communicatieprogramma's van de rijksoverheid is een meekoppelscan gemaakt.
Klik hier voor de meekoppelscan.

Folder Droom voor de handelingspraktijk recreëren
Folder Handelingsperspectieven voor de praktijk recreëren
Folder Overzicht van zenders voor de praktijk recreëren