Folder Verplaatsen

Verplaatsen

1. Relatie met biodiversiteit
Biodiversiteit is op verschillende manieren relevant voor verplaatsen. De mobiliteitskeuze en de harde infrastructuur die daarvoor nodig is, hebben een grote invloed op onze biodiversiteit. Vormen van gemotoriseerd verplaatsen hebben, met name door hun energiegebruik en verstoringeffecten, een negatief effect op biodiversiteit. Veel harde infrastructuur is daarnaast zo aangelegd dat daarmee leefgebieden te klein worden en versnipperd raken. Ook zorgt de grote toename van mondiale verplaatsing voor introductie van uitheemse soorten die inheemse soorten kunnen verdringen. Biodiversiteit draagt ook positief bij aan onze mobiliteit. De mens heeft immers het vliegen afgekeken van de biodiversiteit! Innovatief is het gebruik van algen voor de opwekking van energie.

2. Ontwikkel je droom
Om de lange termijn communicatieopgave te bepalen is inzicht nodig in het streefbeeld (je droom) voor de handelingspraktijk verplaatsen en van de nulsituatie (de huidige situatie). De afstand tussen beide is bepalend voor de inzet van je communicatie en het bieden van handelingsperspectief. Je droom is nuttig bij het organiseren van discussie en het bepalen van de inzet van je communicatie.
Klik hier voor een voorbeeld van een droom voor de handelingspraktijk verplaatsen.

3. Concrete ideeën
De beoogde handelingspraktijk voor verplaatsen is biodiversiteitvriendelijke mobiliteit en infrastructuur.

Ga op zoek naar concrete ideeën (zogenaamde quick wins) om de afstand tussen de nulsituatie en de droom te verkleinen. Voor de handelingspraktijk verplaatsen hebben de belangrijkste handelingsperspectieven betrekking op het beperken van de noodzaak tot verplaatsen, het beschikbaar maken van duurzame vormen van vervoer (ontwikkeling van vervoersalternatieven en duurzame vervoermiddelen) en de ontwikkeling van biodiversiteitvriendelijke (nieuwe en bestaande) infrastructuur.
Klik hier voor een overzicht van geboden handelingsperspectieven voor de praktijk verplaatsen.

4. Zelf communiceren, meekoppelen of een andere zender zoeken
Succesvol communiceren gaat niet alleen over het maken van eigen communicatie producten. Soms is het effectiever om samen te werken en aan te sluiten bij andere zenders binnen de handelingspraktijk die jouw boodschap al uitzenden of zouden kunnen uitzenden. Of kan het goed werken om communicatie over biodiversiteit te integreren met communicatie over andere daar aanverwante thema's.
Communicatie kan vanuit verschillende zenders verzorgd worden. Het is belangrijk dat een  betrokken afzender op passende momenten de doelgroep kan aanspreken rondom het thema biodiversiteit.
Klik hier voor een overzicht van zenders voor de praktijk verplaatsen.

Daarnaast bestaan er in de praktijk veel mogelijkheden om communicatie over biodiversiteit en de geboden handelingsperspectieven te integreren in andere beleids- en communicatieprogramma's, bijvoorbeeld over natuur, landschap en cultuurhistorie of over water- en oeverbeheer. Voor de beleids- en communicatieprogramma's van de rijksoverheid is een meekoppelscan gemaakt.
Klik hier voor de meekoppelscan.

Folder Droom voor de handelingspraktijk verplaatsen
Folder Handelingsperspectieven voor de praktijk verplaatsen
Folder Overzicht van zenders voor de praktijk verplaatsen