Folder Wonen en tuinieren

Wonen &  Tuinieren

1. Relatie met biodiversiteit
Biodiversiteit is op verschillende manieren relevant voor wonen. Biodiversiteit levert grondstoffen en 'levende' bouwmaterialen en draagt bij aan een gezonde en mooie woon- en werkomgeving. Waterberging- en bufferingsfuncties beperken de overstromingsrisico's. Wonen kan de biodiversiteit bedreigen, bijvoorbeeld door overmatig energiegebruik en onverantwoord gebruik van hardhout. Wonen kan ook de lokale biodiversiteit versterken door bij ontwerp, aanleg en gebruik te streven naar het creëren van biodiversiteitwaarden, bijvoorbeeld door het gebruik van groene daken of het bieden van nestplaatsen in de constructie.

2. Ontwikkel je droom
Om de lange termijn communicatieopgave te bepalen is inzicht nodig in het streefbeeld (je droom) voor de handelingspraktijk wonen & tuinieren en van de nulsituatie (de huidige situatie). De afstand tussen beide is bepalend voor de inzet van je communicatie en het bieden van handelingsperspectief. Je droom is nuttig bij het organiseren van discussie en het bepalen van de inzet van je communicatie.
Klik hier voor een voorbeeld van een droom voor de handelingspraktijk wonen & tuinieren.

3. Concrete ideeën
De beoogde handelingspraktijk voor wonen & tuinieren is biodiversiteitvriendelijk wonen & tuinieren.
Voor de handelingspraktijk wonen & tuinieren zijn de belangrijke handelingsperspectieven een planning en ontwerp van nieuwbouw en bedrijfsterreinen die rekening houdt met en zo mogelijk bijdraagt aan de biodiversiteit en ecologische netwerken. Daarnaast vormen de toepassing van duurzaam geproduceerde en gedistribueerde materialen, het gebruik van inheemse soorten (gewassen in de tuin) en het benutten van functionele agrobiodiversiteit belangrijke handelingsperspectieven. Door bovendien zowel de bijdrage van woningen en bedrijfsterreinen aan biodiversiteit, als de waardevermeerdering van woningen en bedrijfslocaties door de aanwezigheid van biodiversiteit financieel te waarderen, kan behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit worden gestimuleerd.

Ga op zoek naar concrete ideeën (zogenaamde quick wins) om de afstand tussen de nulsituatie en de droom te verkleinen. Voor de handelingspraktijk gezond blijven & beter worden hebben de belangrijkste handelingsperspectieven betrekking op een betere en duurzame benutting van biodiversiteit voor de productie van medicijnen. Ook het benutten van biodiversiteit bij de productie van gewassen (zoals benutten bodemvruchtbaarheid en natuurlijke plaagbestrijding) vormt een handelingsperspectief. Andere belangrijke handelingsperspectieven bevinden zich binnen de praktijken eten & drinken, recreëren en ruimtelijk inrichten.
Klik hier voor een overzicht van geboden handelingsperspectieven voor de praktijk wonen & tuinieren.

4. Zelf communiceren, meekoppelen of een andere zender zoeken
Succesvol communiceren gaat niet alleen over het maken van eigen communicatie producten. Soms is het effectiever om samen te werken en aan te sluiten bij andere zenders binnen de handelingspraktijk die jouw boodschap al uitzenden of zouden kunnen uitzenden. Of kan het goed werken om communicatie over biodiversiteit te integreren met communicatie over andere daar aanverwante thema's.
Communicatie kan vanuit verschillende zenders verzorgd worden. Het is belangrijk dat een  betrokken afzender op passende momenten de doelgroep kan aanspreken rondom het thema biodiversiteit.
Klik hier voor een overzicht van zenders voor de praktijk wonen & tuinieren.

Daarnaast bestaan er in de praktijk veel mogelijkheden om communicatie over biodiversiteit en de geboden handelingsperspectieven te integreren in andere beleids- en communicatieprogramma's, bijvoorbeeld over duurzaam bouwen, energietransitie of natuur. Voor de beleids- en communicatieprogramma's van de rijksoverheid is een meekoppelscan gemaakt.
Klik hier voor de meekoppelscan.

Folder Droom voor de handelingspraktijk wonen & tuinieren
Folder Handelingsperspectieven voor de praktijk wonen & tuinieren
Folder Overzicht van zenders voor de praktijk wonen & tuinieren