Folder Meekoppelscan

Wat is meekoppelen
Biodiversiteitbeleid heeft raakvlakken met veel andere beleidsterreinen zoals klimaat, natuur, water, armoedebestrijding, internationale handel etc. Het is mogelijk om in communicatie over biodiversiteit aan te sluiten bij communicatieprogramma's op deze beleidsterreinen. Dit aansluiten bij andere communicatieprogramma's noemen we 'meekoppelen'. Meekoppelen is te zien als een vorm van externe integratie van biodiversiteitbeleid en -communicatie in ander beleid en communicatie.

Waarom is meekoppelen belangrijk in je communicatie
Samenwerken in communicatie loont. Meekoppelen biedt kansen op een groter bereik en een grotere effectiviteit van biodiversiteitcommunicatie, doordat je bijvoorbeeld een bredere doelgroep bereikt of met een sterkere boodschap naar buiten kunt treden. Het draagt bovendien bij aan de samenhang in beleid en communicatie. Met meekoppelen kunnen, net als met op zichzelfstaande biodiversiteitcommunicatie verschillende communicatiedoelen gediend zijn: het vergroten van zichtbaarheid, bekendheid en bewustzijn van biodiversiteit; bewustwording en activering van de doelgroepen; begeleiden en stimuleren van innovatieprocessen voor biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen; of laten zien wat je zelf al doet voor biodiversiteit.

Let wel: meekoppeling kan soms complex en tijdrovend zijn en je moet ervoor waken dat de boodschap niet verliest aan focus en duidelijkheid.

Voor het rijksbeleid is een scan gemaakt van meekoppelkansen voor biodiversiteitcommunicatie. Klik hier om de gehele meekoppelscan te bekijken.

Het vinden van kansrijke meekoppelmogelijkheden

Omdat biodiversiteit raakvlakken heeft met veel andere terreinen zijn er in principe talloze mogelijkheden voor meekoppelen van biodiversiteitcommunicatie. Deze zijn niet allemaal even voor de hand liggend. Het is dan ook belangrijk om steeds goed te kijken of meekoppelen echt toegevoegde waarde heeft voor je biodiversiteitcommunicatie. Het beoordelen van meekoppelmogelijkheden op hun kansrijkheid verloopt in drie stappen:

 • Stap 1    
  Het vinden van inhoudelijke aanknopingspunten in andere beleids- en communicatieprogramma's: Over welk aspect van biodiversiteit(beleid) wil ik communiceren, wat is mijn communicatiedoel en waar vind ik dan de beste aansluiting?
   
 • Stap 2    
  Beoordelen van het meekoppelprogramma op basis van communicatieve criteria: Is de doelgroep van het andere programma, voorgenomen kanaal en vorm van communicatie een interessante toevoeging voor (mijn) biodiversiteitcommunicatie?
   
 • Stap 3    
  Beoordelen van het meekoppelprogramma op basis van praktische criteria: Is het andere programma in een fase waarin biodiversiteit nog geïntegreerd kan worden, zijn de kansen voor samenwerking goed en biedt het programma kansen op nieuwe coalities voor biodiversiteit?

Klik hier voor een schematisch beoordelingskader kansrijke meekoppeling om zelf in te invullen

Succesvol meekoppelen
Het succesvol benutten van meekoppelkansen vraagt om maatwerk. Het vereist intensieve contacten en afstemming met andere beleids- en communicatieprogramma's. Voor effectief en efficiënt meekoppelen is het volgende aan te bevelen:
1. Prioriteiten stellen. Maak keuzes in de beleidsonderdelen en/of onderwerpen die gedurende een bepaalde periode doorgelicht worden op meekoppelkansen. Denk ook aan het opbouwen van een netwerk rondom bepaalde thema's.
2. Scannen van beleidsomgeving op logische aansluitingen. Volg communicatie- en beleidsprogramma's rondom geselecteerde beleidsonderwerpen en kijk waar en wanneer biodiversiteit op zinvolle en logische wijze kan worden ingebracht. Het is vaak eenvoudiger biodiversiteit in te brengen bij een project in de opstartfase dan in de uitvoeringsfase.
3. Denken vanuit de mogelijkheden en belangen van de ander. Communicatie over biodiversiteit moet ook vanuit het perspectief van de ander zinvol zijn. Biodiversiteit kan bijvoorbeeld extra legitimatie geven aan het andere beleidsterrein, kan nieuwe doelgroepen aanboren of er kan afgesproken worden elkaars boodschap voor het voetlicht te brengen (cross-selling) etc.
4. Afstemmen op meerdere niveaus. Naast afstemming over de inhoud van de communicatie, mogen ook afstemming over omvang, moment en vorm van communicatie niet vergeten worden.

Folder Beoordelingskader meekoppeling
PDF Meekoppelscan Download