Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Beleid en Biodiversiteit

Een sterke natuur is van kapitaal belang voor het welzijn van mensen. Natuur levert grondstoffen en diensten die de basis vormen onder onze economie. Voor onze gezondheid en algemeen welbevinden is een rijk geschakeerde natuurlijke leefomgeving onmisbaar. In de vorige eeuw zijn de soortenrijkdom en natuurgebieden wereldwijd achteruit gegaan. Wereldwijd voert men daarom beleid uit om deze achteruitgang tegen te gaan. Samen met maatschappelijke partners heeft de Nederlandse overheid een nieuwe natuurvisie ontwikkeld om dit beleid ook in de toekomst stevig te funderen. 

Natuurbeleid internationaal

Een hechte internationale samenwerking is belangrijk; natuur en biodiversiteit houden zich immers niet aan grenzen. Daarvoor zijn internationale verdragen opgesteld. In de eerste plaats het Biodiversiteitsverdrag (CBD) dat is afgesloten voor het behoud van de biodiversiteit in brede zin: ecosystemen, sooten, en genetische bronnen. Daarnaast zijn er verdragen voor belangrijke onderdelen van biodiversiteit: de Ramsar Conventie, de Bonn-Conventie (voor bescherming van migrerende diersoorten), en de Internationale Walvisconventie. Ook de Europese Unie heeft richtlijnen en strategieën voor bescherming en beheer van soorten en hun habitats. Nederland heeft zich in internationaal verband altijd sterk gemaakt voor de bescherming van soorten en natuurgebieden op mondiaal niveau, voor duurzame handel in beschermde soorten (CITES) en voor integratie van ecologische aspecten in bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking en handel. Nederland zet zich ook in voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) om de economische waarde van biodiversiteit zichtbaar te maken, internationaal en in Nederland zelf.

Natuurbeleid in Nederland

Nederland heeft een gevarieerde natuur met planten, dieren, bossen, moerassen en zee. Natuur is niet alleen mooi, maar ook belangrijk voor de economie en het welzijn van mensen. De natuur is in de vorige eeuwen sterk achteruit gegaan. Daarom beschermt de overheid de natuur. Het natuurbeleid in Nederland ligt van oudsher op het beschermen van natuurgebieden en de daarbij behorende soorten planten en dieren. Dit door het creëren en vergroten van de leefomgeving en het verbeteren van de randvoorwaarden voor natuur (via ruimtelijke ordenings- en water- en milieubeleid). Instrumenten als het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische hoofdstructuur), Natura 2000 en de natuurwetgeving blijven belangrijk om de soortenrijkdom en natuurgebieden in Nederland te beschermen.

Bij het natuurbeleid is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de kaders en ambities. De 12 provincies zijn verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van het beleid. De afspraken hierover staat in het Natuurakkoord en komen in de Wet Inrichting Landelijk Gebied en de natuurwetgeving.

Meer dan vroeger doet de overheid een beroep op burgers en bedrijven om het beleid succesvol uit te voeren. Partijen in de samenleving gaven hun inbreng in de nieuwe natuurvisie via zgn. 'Groene tafels'. Op de Natuurtop van 22 juni 2013 zijn de contouren van deze visie breed besproken. De nieuwe Rijksnatuurvisie 'Natuurlijk Verder' is in het voorjaar van 2014 uitgekomen.

Klik op onderstaande links voor:

Folder Wereldwijd beleid: het Biodiversiteitsverdrag (CBD) (2 submappen)
Folder Nederlands biodiversiteitsbeleid (5 submappen, 2 items)
URL The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)