Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Nederlands biodiversiteitsbeleid

Nederland baseert het beleid voor de bescherming van biodiversiteit op afspraken en richtlijnen vanuit de Verenigde Naties en de Europese Unie. De Rijksoverheid heeft het Biodiversiteitsverdag en de Europese Biodiversiteitsstrategie uitgewerkt voor de Nederlandse situatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het advies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (2011). Hoofddoel is het verlies aan biodiversiteit uiterlijk 2020 tot staan brengen.

Kader: groene groei in ecologisch, economisch en sociaal opzicht (Groene groei)

De overheid wil de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie terugdringen door een samenhangende aanpak van behoud van biodiversiteit, voedselzekerheid, energiezekerheid en armoedebestrijding, om per 2050 een duurzame wereldeconomie te realiseren. En tegelijkertijd het concurrentievermogen van Nederland versterken. Het kabinetsbeleid voor groene groei staat in de Kamerbrief 'Groene Groei: voor een sterke, duurzame economie'.

Behoud en  versterken van de Nederlandse natuur

De overheid wil de Nederlandse natuur behouden en versterken. Verschillende (internationale) wetten en regels beschermen de natuur in Nederland. Het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 moeten natuurgebieden beschermen. En versterken door deze beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied te verbinden. Bij het natuurbeleid is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor de kaders en ambities. De provincies zijn verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van het beleid, zoals dit in het Natuurakkoord staat. Lees hier verder over bescherming van natuurgebieden en soorten ...

Behoud van natuur grote wateren

Nederland heeft verschillende grote wateren: het Waddengebied, de Zuidwestelijke Delta, het IJsselmeergebied, de Noordzee, het kustgebied en het rivierengebied. De overheid wil de toekomst van de natuur in de grote wateren veiligstellen. Daarom ontwikkelt het Rijk, samen met anderen, een toekomstvisie: de Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100.

Beheer en duurzaam gebruik natuur Caribisch Nederland

De overheid wil goed beheer en duurzaam gebruik van de natuur in Caribisch Nederland. Het natuurbeleid voor de Caribische eilanden staat in het Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland 2013-2017.

Internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit

De overheid wil nationaal en internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. De overheidsplannen hiervoor staan in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal. Deze plannen zijn in lijn met internationale biodiversiteitafspraken zoaals het Biodiversiteitsverdrag (CBD), de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en andere afspraken.

Rijksnatuurvisie 2014

Hoe gaan we in de toekomst met de natuur om? Deze vraag wordt beantwoord in de Rijksnatuurvisie 2014 'Natuurlijk Verder'. Het motto is: 'Natuur terug in het hart van de samenleving'. Veel organisaties en partijen gaven en geven hun inbreng, aan Groene Tafels, de Natuurtop van 22 juni 2013, en de Natuurkaravaan (maart 2014). Je kunt hier verder lezen en meedoen...

Een van de manieren waarop de rijksoverheid invulling geeft aan de Rijksnatuurvisie is via het SynergieProgramma Natuur en Gastvrij Ondernemen. Dit is een verzameling van acties met een innovatief karakter op het snijvlak van natuur en de gastvrijheidssector. Het gaat om drie typen acties: Gebieds- en uitvoeringsprojecten, Nieuwe instrumenten en Onderzoek.

 

Lees verder over:

het mondiale biodiversiteitsbeleid...

het Europese biodiversiteitsbeleid...

Hoe willen we de biodiversiteitsdoelen bereiken?

Zelf aan de slag met biodiversiteit

Folder Nederlands biodiversiteitsbeleid - internationaal map bevat geen sub-items
Folder Nederlands biodiversiteitsbeleid binnen de Europese Unie (2 items)
Folder Hoe willen we de biodiversiteitsdoelen bereiken? (2 submappen)
Folder Vigerende beleidsdocumenten (vanaf 2012) (9 items)
Folder Nederlands Biodiversiteitsbeleid tot en met 2011 (2 submappen)
PDF Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal, juni 2013 Download
PDF SynergieProgramma Natuur en Gastvrij Ondernemen Download