Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011

ZeeschildpadFestivalDeze sectie beschrijft het beleidsprogramma ‘Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd'. Hierin geeft het Kabinet aan wat in  de periode 2008-2011 de prioriteiten zijn om aantasting van biodiversiteit aan te pakken en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen te bevorderen. Samenwerking tussen departementen en met andere overheden en maatschappelijke actoren staat daarbij centraal. Het beleidsprogramma versterkt de focus van lopende beleidsactiviteiten voor biodiversiteit. Het is het Nederlandse antwoord op verscheidene signalen vanuit de wetenschap en de maatschappij.

Op mondiaal niveau heeft de Millennium Ecosystem Assessment aangetoond dat de biodiversiteit en de daarmee samenhangende ecosysteemdiensten in toenemende en ernstige mate worden bedreigd. Dit brengt ook het realiseren van de mondiaal afgesproken Millennium Development Goals (MDG's) in gevaar. De MA roept op tot ambitieus beleid met extra aandacht voor marktconform instrumentarium. Het vierde Assessment Report (2007) van het Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) geeft aan dat klimaatverandering al een waarneembare invloed heeft op biodiversiteit. Bij verdere temperatuurstijging van 2-3 graden loopt zo'n 20 tot 30% van de planten- en diersoorten het risico uit te sterven.

Op Europees niveau verschenen een Mededeling en Actieplan inzake behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit(2006). Daarin worden lidstaten uitgenodigd om het Actieplan om te zetten in nationaal beleid. Daarnaast heeft ook het IUCN Nederlands Comité (IUCN NL) op nationaal niveau een tien-puntenplan gepresenteerd met stappen die men nodig acht om te komen tot behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, nationaal en internationaal. Het beleidsprogramma hanteert deze documenten nadrukkelijk als referentiekader en inspiratiebron.

Het Kabinet geeft met dit beleidsprogramma mede invulling aan de EU-doelstelling om het biodiversiteitsverlies binnen de EU in 2010 te hebben gestopt. Tegelijk heeft het Kabinet goede nota genomen van de zorg van de Europese Commissie dat lidstaten op zich hebben genomen om in 2010 het verlies van biodiversiteit te stoppen, maar dat het niet waarschijnlijk is dat deze doelstelling wordt gehaald. Afgaand op huidige aantallen soorten op zogenaamde rode lijsten en de wijze waarop wij produceren en consumeren, deelt het Kabinet deze zorg ook voor Nederland. Het is duidelijk dat er ook na 2010 sprake is van een flinke, immer urgenter wordende beleidsopgave om biodiversiteit te behouden en duurzaam te gebruiken. De criteria voor duurzaamheid zullen daarbij steeds aan de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten moeten worden getoetst. Het Kabinet heeft besloten de taskforce ‘Biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen' op te dragen om advies uit te brengen over de Nederlandse inzet voor de periode na 2010, en daarbij ook een voorstel te doen voor afrekenbare doelstellingen en taakstellingen.

BoomWaterleliesMet het beleidsprogramma ‘Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen voor altijd' geeft het Kabinet mede uitwerking aan de derde pijler van het kabinetsbeleid, zoals verwoord in het Coalitieakkoord: een duurzame leefomgeving, om de wereld beter achter te laten dan we haar aantroffen. Het Kabinet beseft dat zijn beleidsinzet alleen effect zal hebben als veranderingen door de Nederlandse samenleving en daarbuiten worden gedragen. Een eerste aanzet hiervoor is gegeven in het Beleidsprogramma van het kabinet ‘Samen werken, samen leven', waar onder andere de instelling van een taskforce ‘Biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen' is aangekondigd. Met dit beleidsprogramma wil het Kabinet de maatschappelijke betrokkenheid voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit verder versterken. Belangrijk daarbij zijn ook een grotere maatschappelijke bewustwording en zichtbaarheid van de waarden en functies van biodiversiteit voor mensen. Dit wordt dan ook een belangrijk doel in communicatie en educatie over biodiversiteit. Ook wil het Kabinet op een aantal prioritaire thema's de coherentie en interdepartementale samenwerking verder vergroten en andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uitnodigen bij te dragen aan realisering van de prioritair gestelde doelen. Deze prioriteiten zijn ingebed in een context van reguliere activiteiten die binnen de bestaande (internationale) bestuurlijke kaders voortgezet worden.

Folder De uitdaging: behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit in een globaliserende wereld map bevat geen sub-items
Folder Interdepartementaal Programmateam Biodiversiteit (IPB) 2008-2011 (2 submappen)
Folder Prioritaire thema's in het beleidsprogramma 2008 - 2011 (9 submappen)
Folder Lopende activiteiten (1 item)
Folder Management en financiering map bevat geen sub-items
Folder Aan biodiversiteit gerelateerde internationale overeenkomsten die door Nederland zijn geratificeerd map bevat geen sub-items
Folder Monitoring en evaluatie (1 submap, 1 item)
PDF Beleidsprogramma biodiversiteit 2008-2011 Download (2 versions)
PDF Uitvoeringsprogramma Download
Media File Film: Introductie Beleidsprogramma Biodiversiteit