Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Hoe willen we de biodiversiteitsdoelen bereiken?

Het Nederlandse biodiversiteitsbeleid stoelt op twee pijlers: bescherming en beheer van natuur en biodiversiteit in Nederland, en het duurzaam gebruik van biodiversiteit en ecosysteemdiensten als 'natuurlijk kapitaal'. Voor nu en in de toekomst.

Bescherming van dieren, planten en hun leefgebieden

In Nederland zijn er verschillende wetten die de natuur beschermen. Het gaat dan om soorten en hun leefgebieden. De belangrijkste pijler van het overheidsbeleid is het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur - EHS): een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden, dat vanaf 1990 tot ca. 2020 wordt gerealiseerd. Binnen het Natuurnetwerk liggen gebieden die ook onder Europese bescherming vallen, de Natura 2000-gebieden.

Lees hier verder over hoe de Nederlandse natuur en biodiversiteit wordt beschermd en beheerd.

Duurzaam beheer van natuurlijk kapitaal

In de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal (juni 2013) worden de internationale biodiversiteitafspraken van het Biodiversiteitsverdrag (CBD) en de EU-Biodiversiteitsstrategie 'vertaald' naar Nederlandse uitvoering. Doel is om in uiterlijk 2020 veerkrachtige ecosystemen en ecosysteemdiensten te hebben. Deze moeten bijdragen aan biodiversiteit, water- en voedselzekerheid, armoedebestrijding en welzijn. De agenda heeft ook het onderdeel 'meten is weten': programma's om precies te weten welke ecosystemen er zijn, welke diensten ze leveren en wat de waarde ervan is.

Lees hier verder over het duurzaam beheer van natuurlijk kapitaal...

Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (Platform BEE)

De overheid alleen is niet in staat om het biodiversiteitverlies te stoppen. Daarom werkt ze samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties. In Nederland is eind 2010 het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE) opgericht door IUCN NL, VNO-NCW, MKB NL, LTO NL en andere organisaties. Met dit Platform heeft het rijk in december 2011 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de aanbevelingen van de Taskforce mede uit te voeren: de ‘Green deal Biodiversiteit en Ecomnomie’. Het Platform stimuleert bedrijven om het ‘No Net Loss’-beginsel toe te passen. Dat wil zeggen:  hun activiteiten hebben per saldo geen negatieve effecten op de biodiversiteit. Het Platform beheert daarvoor onder andere een subsidieregeling waarmee bedrijven (pilot-)projecten kunnen uitvoeren. Het Platform heeft ook een Helpdesk voor advies aan bedrijven op dit gebied. Verder ontwikkelt het Platform een kennis- en innovatie-agenda en een communicatieprogramma voor het bedrijfsleven.

Green deals

Om het ondernemers en beheerders makkelijker te maken om in natuur te investeren, kunnen zij Green deals afsluiten met de overheid. In zo’n Green deal worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld innovatie, kennisontwikkeling en –kennisverspreiding, en het versnellen van vergunningprocedures. Medio 2013 zijn er ruim 150 Green deals afgesloten. Veel daarvan gaan over biodiversiteit, bijvoorbeeld tijdelijke natuur op bedrijventerreinen, biomimicry, duurzame buitenruimte, duurzaam hout, etc. Andere Green deals, zoals verduurzaming betonketen, hebben ook een gunstig effect op biodiversiteit.

Folder Behoud en beheer van natuurgebieden en soorten (4 submappen)
Folder Duurzaam beheer van natuurlijk kapitaal: Uitvoeringsagenda (4 submappen, 1 item)