Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Duurzaam beheer van natuurlijk kapitaal: Uitvoeringsagenda

In de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal (juni 2013) worden de internationale biodiversiteitafspraken van het Biodiversiteitsverdrag (CBD) en de EU-Biodiversiteitsstrategie 'vertaald' naar Nederlandse uitvoering. Doel is om in uiterlijk 2020 veerkrachtige ecosystemen en ecosysteemdiensten te hebben. Deze moeten bijdragen aan biodiversiteit, water- en voedselzekerheid, armoedebestrijding en welzijn. Het advies ‘Groene Groei’ van de Taskforce Biodiversiteit en natuurlijke Hulpbronnen is ook meegenomen in de agenda.

Prioriteiten voor biodiversiteit

De uitvoeringsagenda heeft 16 actiepunten, onderverdeeld in vier prioritaire thema's:
- duurzame producten, consumptie en ketens,
- duurzame visserij en behoud mariene milieu,
- duurzame landbouw en bescherming van biodiversiteit,
- meten en waarderen van natuurlijk kapitaal. 
Dwarsdoorsnijdend thema is bewustwording, onder andere te realiseren door verbinding met het programma Duurzaam Door: Sociale innovatie voor een groene economie.

Duurzame productie en consumptie, duurzame ketens

Veel grondstoffen voor onze consumptiegoederen worden gewonnen ten koste van de biodversiteit elders in de wereld. Ecosystemen zoals tropische bossen moeten het veld ruimen voor landbouwgewassen of mijnbouw. We noemen deze impact onze ‘ecologische voetafdruk’. Internationaal neemt de druk toe om duurzaam om te gaan met biodiversiteit en ecosystemen.

Actiepunten:

  1. Meer hout uit duurzaam beheerde bossen op de Nederlandse markt;
  2. Ketenpartijen bij elkaar brengen via Ronde Tafel Duurzaam Hout;
  3. Eerlijke afspraken over gebruik van plantgenetisch materiaal;
  4. Duurzame productie van biomassa voor elektriciteit en warmte;
Lees hier verder over duurzame ketens...
Lees hier verder over bos en hout...
Lees hier verder over genetische bronnen...

Duurzame visserij en behoud van het mariene milieu

Samen met de EU werkt Nederland naar een duurzame visserij per 2020. Dat wil zeggen dat dan de overbevissing is gestopt, de vispopulaties en het bodemleven zijn hersteld, en de kwaliteit van het zeemilieu is verbeterd. De EU werkt momenteel voor dit doel aan een nieuw Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Nederland ondersteunt de EU hierbij, en werkt ook aan zwerfvuil (microplastics) op zee.  

Actiepunten:

     5.  Beter beschermen van Caribisch koraal;
     6.  Beschermd gebied maken van Sargassozee;
     7.  Plastics in zee aanpakken;
     8.  Herstellen gedegradeerde ecosystemen in het mariene milieu;

Lees hier verder over duurzame visserij en biodiversiteit...
Lees hier verder over de Noordzee...

 Duurzame landbouw en bescherming van biodiversiteit

De overheid streeft naar een landbouw waarin biodiversiteit en ecosysteemdiensten worden behouden, zo duurzaam mogelijk wordt gebruikt, en waar mogelijk wordt versterkt. In 2020 moet de biodiversiteit in de land- en bosbouw niet zijn gedaald, maar zelfs zijn verbeterd. Nederland werkt voor dit doel actief mee met de EU voor de vergroening van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB, vanaf 2014-2020), zowel voor Pijler I (vergroening directe betalingen) als Pijler II (Plattelandsontwikkelingsprogramma, POP3).

Actiepunten:

    9.  Natuur beschermen op landschapsniveau in productiegebieden van agrogrondstoffen;
   10. Gewasbeschermingsmiddelen de natuur minder laten belasten;
   11. Herstellen gedegradeerde ecosystemen op het land;
   12. Biodiversiteit en voedselproductie in balans brengen;

Lees hier verder over duurzame landbouw en biodiversiteit...

Meten en waarderen van natuurlijk kapitaal

De overheid wil meer inzicht verwerven in de omvang en waarde van ecosysteemdiensten. Verder wil de overheid beter inzicht krijgen in de relatie tussen de materiële vooruitgang in Nederland (economische groei, BNP, Nationaal Inkomen) en de staat van het natuurlijk kapitaal dat daaraan bijdraagt. Daarvoor sluit Nederland aan bij ontwikkelingen in de VN en de OESO. Deze organisaties werken aan uitbreiding van het systeem voor nationale milieurekeningen (System of Environmental-Economic Accounting, SEEA) die onderlinge vergelijking tussen landen mogelijk maakt.

Actiepunten:

   13. Maken van een digitale atlas van onze ecosysteemdiensten;
   14. De economische waarde van ecosysteemdiensten inzichtelijk maken door TEEB-studies;
   15. Natuurlijk kapitaal en economie in de statistieken;
   16. Nederlands bedrijfsleven schat het Natuurlijk Kapitaal op waarde.

Lees hier verder over kennis over en waardering van natuurlijk kapitaal...

Folder Duurzame productie en consumptie, duurzame ketens (2 submappen, 1 item)
Folder Duurzame visserij en behoud van het mariene milieu (1 submap, 3 items)
Folder Duurzame landbouw en bescherming van biodiversiteit (6 items)
Folder Meten en waarderen van natuurlijk kapitaal (1 item)
PDF Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal, juni 2013 Download (2 versions)