Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Integratie economie en ecologie

Biodiversiteit heeft een grote economische waarde. Zij staat aan de basis van onze voedselvoorziening en van vele medische en farmaceutische toepassingen.

Genen van planten en dieren bevatten een schat aan eigenschappen die we nu al gebruiken of in de toekomst kunnen inzetten. Bossen binden de CO2 die we uitstoten, en zorgen daarmee voor de beste klimaatregulering. Daarnaast binden bossen zoetwatervoorraden en voorkomen ze erosie. Mangrovebossen en koraalriffen fungeren als een effectieve natuurlijke kustbescherming. Het is geen wonder dat de kosten van biodiversiteitsverlies in 2050 kunnen oplopen tot 7% van het mondiale inkomen; dit volgens een recente studie in opdracht van de G20. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de economische waarde van biodiversiteit volledig meewegen in besluitvormingsprocessen? De Taskforce inventariseert welke middelen hiervoor geschikt zijn. Ondanks de gebreken is monetarisering van biodiversiteit, het uitdrukken van de waarde van ecosysteemdiensten in geld, hier één van.

The Economics of Ecosystems and Biodiversity

"The Economics of Ecosystems and Biodiversity" (TEEB) is een internationale studie naar de kosten en baten van biodiversiteit. Het initiatief is in 2007 van start gegaan. TEEB adviseert de waarde van biodiversiteit beter inzichtelijk te maken en er een groter gewicht aan te geven bij de beslissingen die we als samenleving nemen. Regulering (normstellende wetgeving) en beprijzing (inbouwen van financiële prikkels) kunnen daarbij nuttige instrumenten zijn. Maar ook het belonen van bescherming van ecoysteemdiensten kan een belangrijke rol spelen. Een mooi voorbeeld hiervan is REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Met dit veelbelovende mechanisme is op de Klimaatconferentie in Kopenhagen (2009) flinke vooruitgang geboekt. Bossen leggen het broeikasgas CO2 vast, dus bosrijke landen bewijzen de wereld een dienst door hun bossen niet te kappen. Omdat ze zo inkomsten mislopen, bijvoorbeeld uit bos-, land- en mijnbouw, krijgen ze hiervoor een beloning.. Voor het opstarten van REDD+ is door verschillende Westerse landen al 4,5 miljard Euro ter beschikking gesteld. De Taskforce wil goede methoden voor het integreren van biodiversiteit in de economie bevorderen en REDD+ is er daar zeker een van.

Verlaging discontovoet

Om te bepalen of en op welke termijn toekomstige baten opwegen tegen de nodige investeringen hanteren beleidsmakers diverse rekenmodellen. Daarin doen zij ook een aanname over het rentepercentage: de discontovoet. Feitelijk is dat de parameter om toekomstige kosten en baten te verrekenen naar vandaag. Een rekenvoorbeeld: stel dat de schade door biodiversiteitsverlies 100 miljard euro bedraagt in 2100. Met een discontovoet voor biodiversiteit van 5% is dit gelijk aan slechts 1,2 miljard euro nu. Bij 1% is de huidige waarde van die toekomstige schade echter ruim 40 miljard euro! In het laatste geval verdient de samenleving een investering in biodiversiteit dus veel sneller terug. Het bepalen van de discontovoet is een politiek-ethische keuze: hoe belangrijk vinden wij welvaart voor toekomstige generaties in relatie tot de offers die we daar zelf voor moeten brengen? De Taskforce vindt bescherming van de natuurlijke soortenrijkdom en ecosystemen zo belangrijk dat het gerechtvaardigd is de discontovoet voor biodiversiteit te verlagen.

Top down of bottom up?

De urgentie is duidelijk, maar toch lukt het niet biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen den behouden en te versterken. Moeten we toe naar andere instituties en of andere rolverdeling tussen overheden, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties? Een dilemma, breed uitgemeten.

Lees ook onder projecten: BBOP, TEEB, Economische instrumenten

PDF Top down of Bottom up Download