Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder No Nett Loss Initiative

In opdracht van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen is No Nett Loss Initiative (NNLI) gestart. Een serie proefprojecten om samen met het Nederlandse bedrijfsleven het principe van compensatie van verlies van biodiversiteit te verkennen. Niet als een 'licence to kill', maar als laatste redmiddel nadat alles in het werk is gesteld om biodiversiteitsverlies te voorkomen. In het rapport ‘Compensation for Biodiversity Loss’ brengt het NNL-i verslag uit van de ervaringen en bevindingen van het eerste jaar. Download het hier direct.

Voorkomen blijft altijd beter dan genezen. Maar daar waar het gaat om onvermijdelijke schade aan biodiversiteit, is een compensatie noodzaak. Maar wat is een verantwoorde compensatie? En hoe regel je dat? Wat is de rol van de overheid? Hoe ontwikkel je een internationale standaard? En wat zijn de mogelijkheden voor geaggregeerde compensatie (bij elkaar voegen van compensatiemiddelen) of zelfs handel in compensatiecredits (conservation banking zoals in de USA al praktijk is)

Voor het vinden van antwoorden op deze vragen is de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen een partnership aangegaan met BBOP, Business & Biodiversity Offset Programme. No Nett Loss Initiative is daar de uitkomst van.

Lees ook onder vraagstukken: Integratie economie en ecologie

Voor meer informatie: BBOP-NL, Bopp van Dessel, E boppsolutions@xs4all.nl, M 06-41509652.

Wat is compensatie van biodiversiteitverlies?

Als het gaat om bedrijfsmatige activiteiten zijn er allerlei instrumenten die ingezet kunnen worden om negatieve effecten voor milieu, en dus ook voor biodiversiteit, of mensen te voorkomen of te beperken. Ondanks deze inspanningen blijft er onde raan de streep vrijwel steeds een groter of kleiner, direct of indirect, ‘resterend verlies’ aan biodiversiteit bestaan. Dit verlies is niet meer met gerichte maatregelen in het bedrijf te voorkomen. Dus zal naar situaties gezocht moeten worden buiten het ‘hek van het bedrijf’ om biodiversiteit te creeren of te verhogen, die opwegen tegen dit verlies. Dit wordt compensatie genoemd. Wanneer de op deze manier verkregen biodiversiteitswinst gelijk is aan het verlies, is er sprake van ‘netto geen verlies’ (no net loss). Wanneer de winst groter is, spreekt men van een ‘positieve bijdrage’.

Waarom is compensatie nodig?

Biodiversiteit is de variëteit aan levende organismen (land, zee, zoetwater,…) alsmede de ecologische systemen waar zij deel van uitmaken. Dat is dus inclusief de (genetische) diversiteit binnen een soort, de diversiteit aan soorten en aan ecosystemen. Het wordt steeds duidelijker hoe geweldig belangrijk biodiversiteit is voor de levering van allerlei producten en diensten aan de maatschappij, die vaak (nog) geen waarde hebben in onze marktmodellen.

Bestuiving door insecten of het vermogen van de aarde om het klimaat te regelen of drinkwater te (blijven) leveren, zijn slechts twee voorbeelden. Deze ‘ecosysteemdiensten’ zijn ‘gratis’.
In de laatste tien jaar is er een brede consensus ontstaan dat de snel afnemende soortenrijkdom, de destabilisatie van ecosystemen en het daarop volgende verlies aan ‘ecosysteemdiensten’ een bedreiging vormen voor ons welzijn en economische ontwikkeling. 2010 is het jaar van de biodiversiteit en helaas moet worden geconcludeerd dat het verlies ervan doorgaat. Het is cruciaal dat regeringen, NGOs, wetenschappers, burgers en het bedrijfsleven de krachten bundelen om verder verlies van biodiversiteit te stoppen.

Wat doet BBOP-NL nog meer?

Naast het met Nederlandse bedrijven opzetten van projecten voor vrijwillige biodiversiteitcompensatie heeft BBOP-NL nog twee doelstellingen.

 1. Het informeren over biodiversiteitcompensatie door middel van het organiseren van seminars en stimulering van het publieke debat
 2. Het uitbrengen van advies aan de TF Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen over toepassing van het compensatie-principe

Wat is NNLI?

Samen met BBOP-NL zoeken deelnemende bedrijven compensatievormen voor het verlies aan biodiversiteit als gevolg van een nieuwe dan wel reeds bestaande bedrijfsactiviteit en voeren die in. Het gaat om biodiversiteitsverlies (kwalitatief, kwantitatief) dat overblijft na maximale inzet op het voorkomen van verlies van biodiversiteit door mitigerende maatregelen zoals vermijding, reductie, behandeling.

Wat levert deelname bedrijven op?

Bedrijven die een compensatie-proefproject beginnen krijgen daarvoor het volgende terug.

 1. Een diepgaand en praktisch inzicht in de problematiek van biodiversiteitverlies en in ‘state of the art’ oplossingen voor compensatie hiervan.
 2. Een inventarisatie, kwalificatie en kwantificering van het  resterende (=na maximale toepassing van mitigerende maatregelen) verlies van  biodiversiteit als gevolg van de bestaande of toekomstige activiteiten van het bedrijf alsmede in de keten voor en na deze activiteiten.
 3. Een realistisch, uitvoerbaar ‘No Net Loss’ bedrijfsplan om het resterende biodiversiteitverlies te compenseren.
 4. Het aantoonbaar geen negatieve biodiversiteitsinvloed hebben na implementatie van het NNL bedrijfsplan, met optie voor een positieve bijdrage.
 5. De mogelijkheid om op basis van eigen ervaring over dit compensatiemechanisme te kunnen communiceren met werknemers en de samenleving.
 6. Mogelijkheid tot beïnvloeding van toekomstige wet- en regelgeving voor compensatie van biodiversiteitsverlies.

Waarom zou een bedrijf meedoen?

Voor een beperkt aantal situaties geldt een wettelijke verplichting tot compensatie van het verlies aan biodiversiteit, bijvoorbeeld in het kader van de EU Vogel en/of Habitat Richtlijn of Natura 2000. Maar meestal is zo’n verplichting er niet. Toch zijn er goede redenen voor een bedrijf om te kiezen voor vrijwillige compensatie van biodiversiteitverlies.

 • Het veiligstellen van voor het bedrijf en samenleving essentiële natuurlijke hulpbronnen (bijv. water)
 • Het omarmen van het Corporate Social Responsibility principe
 • Concurrentievoordeel door het kunnen aantonen van duurzaam gebruik van biodiversiteit
 • Verbetering van imago, ’license to operate’ en/of relatie met ‘stakeholders’
 • Pro-actieve ontwikkeling van expertise, anticiperend op toekomstige compensatie-wetgeving.
 • Als motor voor innovatie.

Documenten en Rapporten direct downloadbaar:

 1. Business & Biodiversity Offset Programme: Beschrijving inzet Taskforce Biodiversiteit, Achtergronddocumenten met betrekking tot principes, criteria en indicatoren (engelstalig) en tot No Net Loss-berekeningen (engelstalig).

 2. No Net Loss rapport 2010 (engelstalig met nederlandse samenvatting): Compensation For Biodiversity Loss. De Gemeynt.

Documenten en Rapporten met metainformatie:

Pointer Het Business & Biodiversity Offset Programme (BBOP)
Pointer BBOP Principes, criteria en indicatoren
Pointer No Net Loss berekeningen
Pointer No Net Loss rapport