Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Ontwerpen met biodiversiteit

Bij werken en ontwerpen met biodiversiteit gaat het om het verbeteren van de kwaliteit en inpassing van de stedelijke functies en tegelijkertijd om het behouden en versterken van de biodiversiteit. Dat is een ontwerpopgave en, zoals vaker bij ontwerpopgaven, er kan zeer veel bereikt worden door vroegtijdig in planprocessen te beginnen met het werken met biodiversiteit.

Hoe kan de gemeente ontwerpen met biodiversiteit?

Voorkom juridische conflicten
Ontwerpen met biodiversiteit gaat een stap verder dan ontwerpen met groen. Een eerste stap bij het ontwerpen met biodiversiteit is om rekening te gaan houden met de juridisch beschermde biodiversiteit (Flora- en Faunawet en de Vogel en Habitatrichtlijn). Daarmee voorkomt de gemeente kostbare en tijdrovende conflicten. Dat is op zichzelf al ruim voldoende reden gezien de beperkte financiële middelen waarmee gemeenten het moeten doen.

Stel biodiversiteit als randvoorwaarde
Een belangrijke stap verder zou zijn om biodiversiteit als randvoorwaarde te gaan benutten bij gemeentelijke ruimtelijke planvorming en biodiversiteitskansen te benutten bij woningbouw, infrastructuurprojecten en bedrijfsterreinontwikkeling. Het zeer fraaie boekje Natuur en de stad van Wim Timmermans geeft daarvan tal van aansprekende voorbeelden (http://www.natuurenstad.nl) .

Zoek naar samenhang
Van belang bij ontwerpen met biodiversiteit is uitgaan van de samenhang tussen de levende natuur (de biodiversiteit) en de fysieke bestaansvoorwaarden voor die levende natuur. Door aan te sluiten op reeds bestaande natuur- en landschappelijke waarden wordt zowel de aantrekkelijkheid als de ecologische kwaliteit verhoogd. Hiervoor dienen de aanwezige waarden eerst geïnventariseerd te worden. Door gebruik te maken van de lagenbenadering kunnen de aanwezige landschappelijke waarden zo goed mogelijk benut worden. Dit houdt in dat eerst gekeken wordt naar de bodem (geologie/geomorfologie), vervolgens naar de infrastructuur (wateren/kanalen en wegen) en tot slot naar de antropogene processen (occupatiegeschiedenis).
Zie voor een praktische handreiking voor het werken met de lagenbenadering de site RuimtexMilieu: http://www.ruimtexmilieu.nl

Gebruik instrumenten
In de gemeente Almere wordt gewerkt met kansenkaarten. Voor twee stedelijke uitbreidingsgebieden is in beeld gebracht welke kansen er zijn voor de combinatie van natuurontwikkeling in de stedelijke opgave. Hierbij gaat het zowel om het openbaar groen als om de kansen voor biodiversiteit in de gebouwde omgeving en aan en in het water.

Via de website van Landschapsbeheer (www.landschapsbeheer.nl) kunnen gemeenten een handreiking downloaden voor de landschappelijke inpassing van nieuwe bebouwing.

Publicaties

Ecologisch toetsingskader voor stedelijke projecten Leiden, zie Publicaties

 

Folder Bedrijventerreinen map bevat geen sub-items