Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Gebiedsgericht werken

Hoe kan ik als provincie integraal gebiedsgericht werken met biodiversiteit?

Werk samen in het gebied
Vanwege hun regierol in het gebiedsgericht beleid organiseren provincies - samen met gemeenten en waterschappen - lokaal of regionaal de samenwerking rond het thema biodiversiteit. Zij reiken de kaders aan en begeleiden het proces maar realiseren zich dat een vruchtbare samenwerking vereist dat wordt aangesloten bij de vragen en problemen die lokaal leven en dat gebruik wordt gemaakt van de kennis en expertise die bij burgers en lokale organisaties beschikbaar is. Sleutelfactoren zijn vraaggericht en bottom up werken, aansluiten bij functies als werken, wonen, landbouw, water en recreatie, aansluiten bij de gebiedsidentiteit en verbindingen maken tussen de burgers en partijen in de streek. Dat sluit perfect aan op de aanpak die de commissie Alders voorstelt om samen te werken aan integrale oplossingen voor complexe, hardnekkige problemen. Het sluit ook aan op de visie van de Raad voor het Landelijk Gebied over gebiedsgericht samenwerken, 'Op weg naar een volgende generatie gebiedsgericht beleid', zie Publicaties.

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)
Rijk en provincies hebben ieder een verlanglijst voor het landelijk gebied. Voor de periode 2007 - 2013 hebben ze in twaalf bestuursovereenkomsten afspraken gemaakt over wat provincies met partijen in het landelijk gebied gaan uitvoeren. Het Rijk stelt hiervoor geld beschikbaar. De provincie verplicht zich de overeengekomen prestaties te realiseren en maakt met gemeenten, waterschappen en andere partijen afspraken over projecten. Provincies zorgen voor de betaling en houden het Rijk jaarlijks op de hoogte van de uitgaven. Halverwege de periode is er een midtermreview over de stand van zaken prestatieafspraken. Na zeven jaar volgt verantwoording: het rijk wil weten of en hoe de afspraken zijn nagekomen en spreekt met de provincies over de behaalde prestaties.
Voor meer informatie zie: http://www.gebiedsgerichtbeleid.nl en http://www.ilg.nu.
In de bestuursovereenkomsten zijn in elk geval over de volgende thema's afspraken gemaakt: natuur, recreatie, landschap, landbouw, bodem en water. Biodiversiteit kan aan de meeste van deze thema's een belangrijke bijdrage leveren. In een aantal gebiedsgerichte projecten wordt er al samengewerkt om biodiversiteit te behouden en duurzaam te gebruiken.

Laat u door UK-BAP (het UK Biodiversity Action Plan) inspireren. Op hun website vindt u tal van handreikingen en stappenplannen op gebiedsgericht aan het werk te gaan. Ook het Stappenplan gebiedsgericht biodiversiteitsbeleid en actieplannen kan u daarbij helpen.

Een voorbeeld van een gebiedsgerichte aanpak rond het thema biodiversiteit is het project Biodiversiteit Hoeksche Waard, voor en door burgers. Dat is een project waarin - op initiatief van de provincie Zuid-Holland en het ministerie van VROM - burgers en partijen uit de Hoeksche Waard gezamenlijk integraal biodiversiteitsbeleid hebben ontwikkeld. In dat project bleek biodiversiteit een heel bruikbaar concept om samenwerking tussen gebiedspartijen te realiseren.

Financier biodiversiteitsprojecten
Provincies hebben een belangrijke rol bij de financiering van biodiversiteitsprojecten vanuit de gelden die voor het gebiedsgerichte beleid (ILG ) en het plattelandsontwikkelingsbeleid (POP ) beschikbaar zijn. Mogelijk kunnen projecten worden medegefinancierd door het programma 'Leren voor Duurzame Ontwikkeling': http://www.senternovem.nl/lvdo.

Licht het bestaande beleid door
Hou als provincie eens het bestaande omgevingsbeleid tegen het licht te houden en neem de knelpunten die het regionaal biodiversiteitsbeleid belemmeren weg.

 

 

Folder UK-BAP map bevat geen sub-items
Folder Stappenplan gebiedsgericht werken map bevat geen sub-items
Folder Hulpmiddelen voor NL-BAP actieplannen map bevat geen sub-items