Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Hulpmiddelen voor NL-BAP actieplannen

Ter ondersteuning van groepen die in Nederland aan de slag willen met biodiversiteitsactieplannen zijn formulieren uitgewerkt die als hulpmiddel gebruikt kunnen worden.

Een lokaal biodiversiteitsactieplan kan worden ontwikkeld volgens onderstaande opzet.

Format

Voorbeeld invulling 
Omschrijving van het plan
 • Wat is het doel?
 • Welke resultaten worden beoogd

Dit kan een plan zijn om de biodiversiteit te
verbeteren. Maar bekijk het ook eens van de
andere kant: hoe kan biodiversiteit andere
doelen vooruit helpen?

Duurzame landbouw Hoeksche Waard Doel:
stimuleren van natuurlijk
plaagonderdrukking. Resultaat: minder
gebruik bestrijdingsmiddelen

Voorgestelde acties:

 • Welke acties m.b.t. beleid en regelgeving
  worden voorgesteld?
 • Welke acties m.b.t. bescherming en
  duurzaam gebruik van biodiversiteit worden
  voorgesteld?
 • Welke adviserende activiteiten en
  voorlichtingsactiviteiten worden voorgesteld?
 • Welke onderzoeks- en monitoringsactiviteiten
  zijn nodig?
Aanleg van 200 kilometer akkerlanden in de
Hoeksche Waard en inzaaien met
plantensoorten die natuurlijke predatoren van
plaaginsekten aantrekken. Monitoring door
meten van aantallen en soorten insecten en
de mate waarin deze plagen onderdrukken
Wat is de bijdrage van dit plan aan de
biodiversiteit?

Akkerranden zorgen voor een mooier
landschap, ze herbergen veel soorten en
vormen een buffer tegen vervuiling van het
oppervlaktewater tegen mest en
bestrijdingsmiddelen. Dat komt ook het
slootleven ten goede. 

Welke functie vervult biodiversiiteit in dit plan? 

De biodiversiteit in de akkerranden
onderdrukt de ontwikkeling van plagen in de
akkers (bijvoorbeeld luizen). De akkerranden
vormen bovendien aantrekkelijke
wandelpaden.

Wat zijn andere voordelen van het project? 

Landschapsherstel door groenblauwe
dooradering; erosiebestrijding door steviger
slootkanten

Wat zijn de nadelen? 

Het aanleggen van akkerranden kost tijd en
vooral ruimte; de boeren krijgen daarvoor een
financiële compensatie van de provincie

Bij welke lopende projecten kan dit plan
aansluiten? 

Implementatie Kaderrichtlijn Water door
waterschap; Experiment Functionele
Agrobiodiversiteit door LTO

Waar vindt het project plaats? 

Hoeksche Waard - provincie Zuid Holland

Wie zijn er bij het project betrokken? 

Agrarische natuurvereniging de Rietgors,
deelnemende agrariërs, RIHW

Wie is het aanspreekpunt en de contactpersoon
voor het plan? 

 

Hoe ga je het project uitvoeren?

 • Planning
 • Werkwijze 
Akkerrandenregeling provincie Zuid Holland

Financiering

 • Kostenindicatie (meerjarenkostenraming)
 • Financiering van het plan 

Zuid Holland en EU (POP-gelden)