Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Milieubeleid

Het milieubeleid gericht op het groene en het grijze milieu zijn in Nederland van oudsher sterk gescheiden beleidsterreinen. Hoewel het leggen van concrete verbindingen tussen milieubeleid en biodiversiteit voor de hand ligt, wordt er binnen het (provinciale) milieubeleid nog maar weinig werk gemaakt van biodiversiteit.

Milieukwaliteit en biodiversiteit
Over de relatie tussen milieukwaliteit en biodiversiteit is vaak nog onvoldoende bekend. Er is nog veel kennisontwikkeling nodig. Een geslaagd voorbeeld van dergelijke kennisontwikkeling is de kennisinfrastructuur rond het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Het ministerie van LNV, terreinbeheerders en universiteiten en onderzoeksinstituten hebben samen onderzocht hoe een groot aantal natuurlijke en halfnatuurlijke biotooptypen werkt en welke praktische herstelmaatregelen kunnen worden getroffen. Dergelijke kennisontwikkeling gericht op biodiversiteit zou ook plaats kunnen vinden voor agrarische natuur, stadsparken, wegbermen, golfterreinen en andere kunstmatige biotopen.

Wat betekent milieubeleid voor biodiversiteit?
Werken met biodiversiteit in het milieubeleid begint met het besef dat milieubeleid geen doel op zich is. Milieubeleid is 'slechts' een middel. Dat middel dient de belangen van volksgezondheid, de omgevingskwaliteit en natuur (ofwel biodiversiteit als kwaliteitsmaatstaf voor en onderdeel van natuur). Behoud en ontwikkeling van biodiversiteit is dus - naast volksgezondheid - de toetssteen voor een succesvol milieubeleid. Biodiversiteit verdient daarom meer aandacht in het milieubeleid. Als biodiversiteit het doel is, welke concrete biodiversiteit willen we dan in welke gebieden realiseren en welke milieukwaliteiten zijn daarvoor nodig? Biodiversiteit biedt kansen voor een doelgericht, ontwikkelingsgericht en concreet milieubeleid. Dat komt het draagvlak voor milieubeleid zeker ten goede.

Provincies kunnen ook een stimulerende rol op zich nemen richting bedrijven door bij milieuvergunningverlening en Bedrijfsmilieuplannen (BMP's) aandacht te vragen voor biodiversiteitsaspecten.

Wat betekent biodiversiteit voor het milieubeleid?
Op een meer concreet niveau is biodiversiteit functioneel voor het milieubeleid. Bekende voorbeelden van de functionaliteit van biodiversiteit zijn groene geluidswallen, biologische waterzuivering en biologische bodemsanering. De aandacht voor de rol van de bodembiologie binnen het bodembeleid begint gelukkig sterk toe te nemen. Meer info: http://www.ruimtexmilieu.nl en http://www.senternovem.nl.