Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Natuurbeleid

Door de realisatie van de provinciale ecologische hoofdstructuur dragen provincies in belangrijke mate bij aan het behoud en de versterking van biodiversiteit in natuurgebieden. Er liggen daarnaast ook veel kansen voor provinciaal natuurbeleid, in de vorm van biodiversiteitsbeleid, buiten de ecologische hoofdstructuur.

Saskatchewan
De Canadese provincie Saskatchewan heeft in mei 2004 een provinciaal biodiversiteitsactieplan vastgesteld met als doel de provinciale biodiversiteit te behouden. Het behoud van die biodiversiteit vereist planning, samenwerking en betrokkenheid van het publiek, belangengroepen en de overheid. Een goede manier om dit doel te bereiken is het ontwikkelen van een plan met duidelijke doelstellingen. Het provinciebestuur van Saskatchewan heeft daarom een biodiversiteitsactieplan ontwikkeld dat leidend is voor de inspanningen van alle overheidssectoren voor de periode tot 2009. Het doel is om beleid, programma's, planning, managementsystemen en toegang tot informatie te verbeteren. Deze benadering houdt in dat de overheidsbesluitvorming gebaseerd wordt op een ecosysteem perspectief waarin de sociale en economische behoefte om hulpbronnen te benutten en ontwikkelen geïntegreerd wordt met de noodzaak om de omgeving te beschermen.
Bron: Caring for natural environments, zie Publicaties
Meer info: http://www.se.gov.sk.ca

Wat betekent natuurbeleid voor biodiversiteit?

Ecologische hoofdstructuur
Provinciaal natuurbeleid is grotendeels gebiedsgericht beleid gericht op de vorming van een robuuste groene structuur door behoud van bestaande natuurgebieden, verwerving van nieuwe natuur- en groengebieden en het realiseren van ecologische verbindingen daartussen. Biodiversiteit - een zo groot mogelijke verscheidenheid aan ecosystemen- is daarbij het kwaliteitscriterium.

Buiten de ecologische hoofdstructuur
Buiten de ecologische hoofdstructuur kan het provinciale natuurbeleid aan biodiversiteit bijdragen door de externe integratie van natuurbeleid in andere beleidssectoren te bevorderen. Ontwikkel een biodiversiteitsbeleid voor niet-natuurgebieden. Ga vanuit de eigen deskundigheid op zoek naar kansen voor biodiversiteit in landbouw- en waterbergingsgebieden, bij woningbouw, infrastructuur en bedrijfsterreinen. Praat eens met collega's die werken aan andere dossiers zoals bodem, landbouw en water over de uitwerking van biodiversiteit binnen deze beleidsterreinen. Deze handreiking geeft u daarvoor tal van voorbeelden en handvatten.