Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Waterschap

De waterschappen staan voor grote opgaven op het gebied van veiligheid (waterkeringen, waterberging , inundatiegebieden ) en waterkwaliteit. Bij het realiseren van die doelstellingen kan biodiversiteit een belangrijke bijdrage leveren, vooral door het zoeken naar gebiedsgerichte functieverweving en -combinatie. Maar ook door meer gebruik te maken van biodiversiteit bij de instandhouding van cultuurtechnische werken en bij het realiseren van zelfreinigende watersystemen. Veel biodiversiteit is waterafhankelijk of watergerelateerd. Maatregelen die bijdragen aan het waterbeheer kunnen zo worden uitgevoerd dat ze tevens bijdragen aan biodiversiteit en omgekeerd: bevordering van de biodiversiteit kan zo worden uitgevoerd dat ook doelstellingen van het waterbeheer worden bereikt.

Hoe kan ik als waterschap aan de slag met biodiversiteit? Zet in op functiecombinaties

Zet in op functiecombinaties
Waterschappen hebben bij het realiseren van het eigen waterbeleid (de eigen waterkwantiteits- en kwaliteitsdoelstellingen in het gebied) vooral te maken met de functies natuur & landschap, landbouw, recreatie en stedelijk waterbeheer. Functiecombinatie is tegenwoordig een sleutelwoord bij het realiseren van het waterbeleid. Daarbij wordt gebiedsgericht gekeken hoe de functies elkaar kunnen versterken. Water en natuur horen bij elkaar. In de afgelopen jaren zijn veel projecten uitgevoerd die dit onderkennen. Voorbeelden zijn: natuurlijk beekherstel, hermeandering, natuurvriendelijke oevers, vismigratie en ecologische verbindingszones. Ook op het gebied van de functiecombinatie water-recreatie wordt veel gedaan door waterschappen (wandelpaden, fietspaden, kanoroutes, sportvissen).

Laat biodiversiteit voor je werken
Waterschappen kunnen systematisch gebruik maken van biodiversiteit in hun eigen bedrijfsvoering (baggerregime, maaibeheer, natuurlijke waterzuivering door rietvelden, instandhouding cultuurtechnische werken, e.d.). Ten dele is daarvoor nog kennisontwikkeling en -verspreiding nodig. Zo kan biodiversiteit het waterschap helpen om de ecologische waterkwaliteit sdoelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water te halen.

Werk voor biodiversiteit
Veel waterschappen leveren in het kader van de realisatie van het huidige waterbeleid een bijdrage aan het biodiversiteitsbeleid. Zo voeren ze bijvoorbeeld projecten uit voor ecologisch slootbeheer. De projectdoelstellingen zijn niet altijd watergerelateerd. Projecten richten zich vaak op het bereiken van een schrale gevarieerde vegetatie (met name bovenaan het talud) en het herstel van populaties van amfibieën en reptielen. Dit wordt bereikt door een ander maaibeheer. De waterkwaliteit profiteert dan ook van minder uit- en afspoeling. Ook door een lagere maaifrequentie in het water ontstaan situaties waarin waterplanten zwevende deeltjes kunnen afvangen. Daardoor krijg je helderder water en dat biedt weer kansen voor roofvissen e.d. Ook met waterbergingsprojecten is winst voor biodiversiteitsprojecten te halen.

Werk samen
Daarnaast kan biodiversiteit door waterschappen worden gehanteerd als een fundamenteel concept van waaruit samenwerking met andere gebiedspartijen kan worden benaderd. In een aantal gevallen kunnen waterschappen in beleids- en projectontwikkeling het voortouw nemen, bijvoorbeeld in water-landbouw projecten vanwege het grote belang voor de ecologische waterkwaliteit. In veel gevallen zullen waterschappen een meedenkende en meewerkende rol spelen. Dan is vooral van belang dat waterschappen daarvoor open staan en een actieve bijdrage leveren. Wanneer het vervolgens op uitvoering aankomt, zijn waterschappen vaak bij uitstek de partij die kunnen zorgen voor een planmatige en efficiënte uitvoering.

Onderschrijf de Countdown 2010 doelstelling
Verschillende waterschappen zijn u al voorgegaan in het ondertekenen van de Countdown 2010 verklaring. Met de ondertekening schaart u zich achter de EU-doelstelling om in 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen.

Werk internationaal samen
Ook internationaal kunnen waterschappen samenwerken. Het zal daarbij vooral gaan over onderwerpen zoals grensoverschrijdend waterbeheer. Meer informatie via http://www.uvw.nl of via de sites van de afzonderlijke waterschappen

 

 

Folder Waterberging map bevat geen sub-items
Folder Waterkwaliteit map bevat geen sub-items
Folder Gebiedsgerichte samenwerking map bevat geen sub-items
Folder Biodiversiteit voor het realiseren van doelen map bevat geen sub-items