Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Biodiversiteit voor het realiseren van doelen

Biodiversiteit voor het realiseren van doelen

Ook bij het realiseren van de ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen verbonden aan de Europese Kaderrichtlijn Water kan biodiversiteit een nuttige functie vervullen.

Biodiversiteit speelt daarbij op verschillende manieren een rol:

  • Door een goed baggerregime waarmee de baggerlaag heel dun gehouden wordt, kunnen meer zelfreinigende watersystemen worden bereikt met veel schoner water en meer natuurlijke waterzuivering door vegetatie.
  • Benutting van de mogelijkheden van biodiversiteit voor de instandhouding van cultuurtechnische werken. Door aanpassing van het maaibeheer worden taluds steviger en veiliger, treedt minder uitspoeling op en is het water helderder.
  • Beperken van de uitspoeling van meststoffen en de verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de aangrenzende landbouwpercelen door de aanleg van bufferstroken die worden ingericht met het oog op de bevordering van de agrobiodiversiteit.
  • Aanpassing van het maaibeheer waardoor waterplanten zich kunnen ontwikkelen. Voordeel voor de waterschappen is dat het laten staan van waterplanten de ecologische waterkwaliteit versterkt.
  • Ontwikkelingsmogelijkheden van waterplanten, macrofauna en vissen verbeteren, welke in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) ook getoetst worden. Tevens wordt het water schoner door vergroting van het zelfreinigend vermogen.
  • Samenwerking met de sport- en beroepsvisserij om samen te komen tot een evenwichtig en duurzaam visstandbeheer. Verkeerd visstandbeheer kan leiden tot troebel en soortenarm water.
  • Inrichting van natuurvriendelijke oevers zodat oeverplanten en de daarvan afhankelijke fauna zich kunnen ontwikkelen.
  • Waar nog steeds teveel meststoffen in het water zitten kan met schoner water worden doorgespoeld, hiermee kan algenbloei vaak worden beperkt zodat zich andere en meer soorten organismen kunnen ontwikkelen (wat weer een doel is van de KRW).
  • Natuurlijk peilbeheer bevordert de ontwikkeling van diverse waterplanten/oeverplanten en vissen en zorgt daarmee voor een grotere diversiteit, grotere vitaliteit en helpt dus bij het bereiken van de doelen in KRW.

Intensieve landbouw
De huidige intensieve landbouw heeft vaak een sterk negatieve invloed op het kunnen realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen door de uitspoeling van meststoffen/mineralen en de verwaaiing bestrijdingsmiddelen en dergelijke.
Het Alterra-rapport Groenblauwe dooradering in de Hoeksche Waard waarbij de groenblauwe dooradering biodiversiteit bevordert die functioneel is voor de landbouw en het waterkwaliteitsbeheer, laat zien dat je hier ook anders mee om kunt gaan.

Biodiversiteit biedt dus ook kansen voor het realiseren van de KRW-doelstellingen. Waterschappen kunnen daartoe in hun eigen bedrijfsvoering meer gebruik maken van de mogelijkheden die biodiversiteit biedt, maar het belangrijkste is dat waterschappen komen tot afspraken met de landbouwsector gericht op het realiseren van een voor beide partijen voordelige functiecombinatie. De argumenten voor een meer duurzame landbouw spelen daarmee ook voor waterschappen een belangrijke rol.

Vooral het project Actief Randenbeheer Brabant, waarin vier Brabantse waterschappen samenwerken met de provincie en de landbouworganisaties kan een voorbeeld zijn van functiecombinatie in het belang van waterschappen. Actief randenbeheer levert een grote bijdrage aan vermindering van de uitspoeling van meststoffen en de verwaaiing van bestrijdingsmiddelen. In het project wordt bekeken op welke manieren bewust en actief randenbeheer kan worden geïntegreerd in de agrarische bedrijfsvoering.

Lees meer

  • Actief Randenbeheer Brabant