Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

Folder Gebiedsgerichte samenwerking

Water leeft
In het project 'Water leeft, bij u in Lindenholt en Dukenburg' werken waterschap Rivierenland en het Waterservicepunt van de gemeente Nijmegen samen aan schoner, veiliger en mooier water in Nijmegen-West. Bij de uitwerking van de plannen worden ook de burgers betrokken.
Meer info over het project Water leeft.

Functiecombinatie en verweving vereisen gebiedsgerichte samenwerking. In sommige gevallen samenwerking tussen water en natuur, in andere gevallen samenwerking tussen water en landbouw, tussen water en recreatie of tussen alle genoemde partijen vanuit een integrale gebiedsbenadering.

Projectniveau
Waterschappen beginnen enige ervaring te krijgen in het gebiedsgericht samenwerken met andere belanghebbende partijen, met name op projectniveau. Zij kiezen daarvoor een gebied uit, brengen partijen en belangen bij elkaar en komen tot samenwerking. Daarbij zijn in een aantal gevallen ook burgers betrokken geweest.

Niveau stroomgebied
Een stap verder dan samenwerking op projectniveau gaat gebiedsgerichte samenwerking voor het hele stroomgebied of samenwerking aan interactieve beleidsvorming. Een voorbeeld hiervan is het project 'Samen naar schoonwater in peilgebied Bergambacht'. In dit project werken acht (overheids)organisaties samen aan het terugdringen van de eutrofiëring van het oppervlaktewater in een gebied van 2500 ha. Maatregelen zijn baggeren, terugdringen van mestverliezen, verminderen van emissies vanuit afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's), ongerioleerde panden en overstorten. Monitoring brengt in beeld in hoeverre de waterkwaliteit verbetert.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Citaat van een waterschapsmedewerker: 'Waterschappen hebben als grondeigenaar een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De omgeving verwacht die ook van je. Dit heet de 'brede kijk'-gedachte in de waterschapswereld. Waterschappen willen tegenwoordig meewerken aan het omgaan met ruimte, bijvoorbeeld inrichting voor natuurwaarden, landschapsontwikkeling en recreatie. Natuurlijk staat hierbij wel voorop dat het watersysteem bepaalde hydrologische functies moet blijven vervullen. Waterschapstaken worden steeds vaker gebiedsbreed opgepakt. Om als waterschap je eigen waterbelangen te kunnen realiseren moet je een niet te smalle taakopvatting hebben.
 

Uitvoering
Voor de uitvoering van gebiedsgerichte projecten ter bevordering van biodiversiteit is geld nodig. Daarvoor komen afhankelijk van het onderwerp verschillende financieringsbronnen in aanmerking. Naast de inzet van eigen middelen van de waterschappen kan gedacht worden aan middelen vanuit het gebiedsgerichte beleid (Reconstructie Landelijk Gebied, ILG). Wanneer het gaat om functiecombinaties met de landbouw komen mogelijk ook POP-gelden in aanmerking