Deze site maakt gebruik van cookies om te functioneren zoals verwacht. Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze cookie policy.
Accepteren en sluiten

PDF Tekst en samenvatting van het kennisprogramma DuurzaamDoor

Download kennisprogramma-duurzaam-door.pdf ( 311 KB)
Bekijk Open in browser
Upload date 27 Feb 2014
Publicatiedatum 27/02/2014
All versions
# File name Bijdrager (geplaatst door) Upload date Size Content type
1 English nl.html 27 Feb 2014 17 KB text/html
2 English kennisprogramma-duurzaam-door.pdf (current) 27 Feb 2014 311 KB application/pdf
1 nl.html 27 Feb 2014 17 KB text/html
2 kennisprogramma-duurzaam-door.pdf (current) 27 Feb 2014 311 KB application/pdf

Doel

Het programma DuurzaamDoor beoogt actoren (kinderen, volwassenen, scholen, bedrijven, organisaties) toe te rusten met de nodige bewustzijn, kennis, attitude en handelingsperspectieven (competenties) om een welgeïnformeerde keuze te kunnen maken voor duurzaamheid.

Aanpak

DuurzaamDoor is tot stand gekomen in een interactief proces met kennisinstellingen, scholen, NGO’s, terreinbeherende organisaties, bedrijven en diverse overheden en kan inhoudelijk en qua uitvoeringsstrategie op draagvlak rekenen in het (NME-)werkveld. Er is een centrale agendering, maar daarnaast ook ruimte voor ‘bottom-up’ om zo dicht mogelijk in de concrete uitvoering van projecten te kunnen stimuleren. DuurzaamDoor is opgesteld als een stimulerings- en ontwikkelprogramma. Kernwoorden zijn daarbij ‘coalitie - cocreatie - cofinanciering’. Activiteiten worden bij voorkeur ondernomen in coalities van de '5 O’s': Onderzoek, Onderwijs, Overheid, Ondernemers, van Onderop (burgers, NGO’s, ….).

Het programma biedt een ‘platform’, netwerken, (kennis)infrastructuur op gebied van educatie (scholen, cursussen, sociale leerprocessen) en ander sociaal instrumentarium (participatie, bewustwording, waardevorming en gedrag, kenniscirculatie, en voorlichting). Daarmee is het een beleidsinstrument naast en/of in combinatie met juridisch en financieel instrumentarium. DuurzaamDoor is zowel ondersteunend aan het onderwijs (ca. 40%) als ook aan buitenschools ‘leren en doen’ voor zowel jongeren, volwassenen, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties (ca. 60%) in het kader van leven lang leren, professionalisering en sociaal leren.

Thema’s: voedsel, natuur/biodiversiteit en circulaire economie, water en energie

Inhoudelijk ligt voor de landelijke aanpak de eerste prioriteit bij de thema’s voedsel, natuur/biodiversiteit en de kabinetsinzet rond circulaire economie en dan met name grondstoffen en biobased economy. In aansluiting bij de nieuwe natuurvisie wil het rijk natuur meer in handen van de mensen leggen. Educatie speelt hierin een belangrijke rol. Het werkt immers aan bewustwording, kennis en biedt ook concrete handelingsperspectieven voor (vrijwillige) inzet.


Voor de uitwerking van het programma in decentrale aanpak komt een breed palet aan thema’s aan de orde: water en energie, meer doorsnijdende aspecten als duurzaam produceren en consumeren, maatschappelijk verantwoord ondernemen, integrale gebiedsontwikkeling en lokaal/regionale coalities rond de ondersteuning van scholen.

Samenhang met andere educatieve programma's

Het programma DuurzaamDoor zal de samenhang met de volgende educatieve programma’s versterken:

  1. Voorlichting en Educatie Nationale Parken
  2. Voedsel- en voedings-educatie (bijvoorbeeld smaaklessen)
  3. Groene Schoolpleinen
  4. Andere educatieve agenda's (stuurgroep Watereducatie IenM, bewustzijnsparagrafen van de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal en internationale verdragen, Groen Onderwijs, groene maatschappelijke stages of de opvolging daarvan.