Het project ’Aarde en wormen voor waarden en normen (AWWN)’ is bedoeld om inwoners van Overijssel zich bewust te laten worden van de eigen waardering voor natuur en milieu én de eigen mogelijkheden om hier een positieve (of juist negatieve) bijdrage aan te leveren.

Achtergrond

Natuur- en milieueducatie (NME) is erop gericht de betrokkenheid van mensen bij de natuur, milieu en landschap te vergroten. En om mensen handelingsperspectieven (normen) te bieden. Normen werken het beste wanneer men ze zelf heeft bepaald en gebaseerd op eigen waarden. ’Aarde en wormen voor waarden en normen’ (AWWN) geeft hier invulling aan met een combinatie van filosoferen en NME. Door onderwerpen die betrekking hebben op natuur en milieu te onderzoeken vanuit NME (met hoofd, hart en handen, zelf ontdekken) raken deelnemers betrokken bij het onderwerp. Door vervolgens met de deelnemers te filosoferen over wat het onderwerp voor hen betekent, worden ze zich bewust van de waarde van natuur en milieu in hun leefomgeving. AWWN maakt abstracte onderwerpen zoals biodiversiteit concreet en behapbaar voor de gemiddelde Nederlander. Door tot slot samen na te denken over de eigen rol in het beïnvloeden van het onderwerp wordt de koppeling gelegd tussen "leren” en "doen” (het probleem wordt concreter en er is minder durf nodig om het handelingsperspectief in uitvoer te brengen).

Doel / doelgroepen

Doel van het project ’Aarde en wormen voor waarden en normen (AWWN) II’ is: Inwoners van Overijssel in uiteenlopende verbanden een bewustzijnsproces laten doorlopen gericht op bewustwording van de eigen waardering voor natuur en milieu én de eigen mogelijkheden om hier een positieve (of juist negatieve) bijdrage aan te leveren. Ofwel: mensen begeleiden tot inzicht over hun eigen waarden en normen over natuur- en milieuthema’s en aanzetten tot het uitvoeren van hun handelingsperspectief. Anders verwoord: mensen laten leren voor een duurzame ontwikkeling. Inwoners van Overijssel zijn bereikt in diverse verbanden zoals via de Scouting, de gemeente, onderwijs, woningbouwcoöperaties, YMCA en sociaal cultureel werk.

Activiteiten

In de eerste fase is gewerkt aan de afstemming met de samenwerkende partners: Gemeente Raalte, Scouting Overijssel en de Hogeschool Windesheim studierichting Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.
Daarna is per doelgroep is in een viertal workshops gewerkt aan het vormgeven van een AWWN-training of -activiteiten. Gecoacht door projectmedewerkers hebben de getrainde deelnemers uit de doelgroepen deelnemers geworven voor hun training of activiteit. Ze hebben de AWWN-activiteit(en) uitgevoerd en geëvalueerd met de deelnemers. Op een terugkombijeenkomst zijn de activiteiten geëvalueerd en bijgesteld en zijn afspraken gemaakt voor vervolgacties die door de doelgroep zelfstandig zijn opgepakt. In 2008) is met twee nieuwe partners, namelijk de YMCA en Natuur en Milieu Overijssel is het gehele traject herhaald.

Voor wat betreft de publicatie en communicatie zijn diverse acties uitgevoerd, zoals het opzetten van een website en artikelen en advertenties in tijdschriften. Ook hebben de partners AWWN opgenomen in eigen nieuwsbrieven en eigen PR-acties uitgevoerd. De map AWWN is tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) aangeboden aan minister van der Hoeven (toen nog minster van onderwijs). Ook heeft een mailing plaatsgevonden over AWWN naar alle basisscholen in Overijssel. Verder is een website ontwikkeld www.veldwerknederland.nl/awwn. Op deze site zijn de ontwikkelingen van de trainingen en workshops te volgen en kunnen mensen hun ideeën uitwisselen op een forum. Ook is er een enquête geplaatst waarin mensen hun mening kunnen geven over AWWN. Daarnaast is er een korte film voor de site gemaakt waarin de werkwijze van AWWN in de praktijk te zien is.

Resultaten

Belangrijkste resultaat is dat diverse organisaties/instellingen, zoals YMCA en Scouting Overijssel nu in staat en bereid zijn om met behulp van AWWN mensen te betrekken bij duurzame ontwikkeling. Vrijwel alle getrainde ambassadeurs waren enthousiast over de werkwijze, waardoor het zeer waarschijnlijk is dat zij ook na het project doorgaan met deze aanpak. Bij de gemeente Raalte is dit ook vastgelegd. Daar komt de training AWWN jaarlijks terug in het programma van de Boomfeestdag voor alle basisscholen.
In totaal zijn 652 mensen bereikt met het project. Daarnaast zullen de komende tijd nog 520 extra mensen bereikt worden via Scouting Overijssel en YMCA. Verder is er de website www.veldwerknederland.nl/awwn, waar mensen ideeën kunnen uitwisselen, hun mening kunnen geven en in een korte film de werkwijze van AWWN in de praktijk kunnen zien. Voor de gemeente Raalte is een extra module over zwerfafval ontwikkeld, omdat met name dit onderwerp speelt in de gemeente. Al doende hebben we ervaren hoe AWWN aangepast moet en kan worden aan de situatie.

Soortgelijke projecten

In 2009 start Veldwerk Nederland met Aarde en Wormen 3 waarin de werkwijze van AWWN landelijk zal worden opgeschaald. Hierbij wordt ook een aantal nieuwe thema’s uitgewerkt.

Betrokken partijen

Gemeente

Overig

Documenten & Links

                                   

Voornaamste onderwerpen die worden bestreken

  • Publieke Opinie Over Biodiversiteit En Publiek Bewustzijn