Het aan de bouw van de High Tech Campus gerelateerde onvermijdelijke verlies aan natuur en biodiversiteit is gecompenseerd door een deel van het terrein op landschappelijke en ecologische verantwoorde wijze opnieuw in te richten. Het doel is daarbij: het creëren van nieuwe leefgebieden voor de lokale flora en fauna en het terrein aantrekkelijker maken voor werknemers en bezoekers.

Achtergrond

Bedrijven en bedrijventerreinen kunnen (bijvoorbeeld in het kader van het ondertekenen van de Countdown 2010 Verklaring) concrete acties nemen die de duurzaamheid en biodiversiteit ten goede komen. Een voorbeeld hiervan is de High Tech Campus in Eindhoven (HTC) dat duurzaamheid en biodiversiteit hoog in het vaandel draagt. Hoewel de bouw van bedrijventerreinen vaak een zware aanslag op natuur pleegt, kan door de juiste maatregelen te treffen het verlies aan natuurwaarden worden omgezet in nettowinst voor biodiversiteit en duurzaamheid. In het geval van de HTC is de aantasting van de natuur als gevolg van de bouw van de campus ruim gecompenseerd door een breed scala aan initiatieven op het gebied van duurzaam bouwen, energiebesparing, natuurcompensatie en voorlichting. Deze maatregelen hebben bijgedragen aan de verbetering van het werkklimaat, de leefomgeving voor mens en dier, en bovendien de bedrijfsuitstraling voorzien van een groen randje.

Doel / doelgroepen

Doelstelling is de ecologische voetafdruk van het terrein en de bedrijfsvoering van HTC door middel van duurzame maatregelen en bevordering van de natuur te verminderen. Deze maatregelen omvatten innovatieve duurzame bouw, vermindering CO2 uitstoot door spaarzaam energiegebuik (o.a. warmte-koude opslag), natuurcompensatie, en bewustwording van de werknemers (stimulering gebruik van fiets, OV en carpoolen) en omwonenden (steun aan het lokale NME centrum).

Activiteiten

Bij het ontwerp van het HTC en van de erop gevestigde gebouwen is rekening gehouden met duurzaamheid en energie-efficientie. De Campus heeft meer dan 50 milijoen euro geinvesteerd in een reeks maatregelen gericht op duurzaamheid, isolatie en het herstellen van natuurlijke landschapselementen op en rond het terrein.

Alle gebouwen zijn energie-efficient ontworpen, en beschikken bijvoorbeeld over zelfregulerende zonwering om de energiekosten van koeling te beperken. Grote glasoppervlakken laten het daglicht door, waardoor de energieconsumptie voor verlichting wordt beperkt. De gebouwen op de HTC zijn aangesloten op een innovatieve koude warmte opslag die een energiebesparing van 30% oplevert.

Om de algehele energieconsumptie van het bedrijf verder terug te brengen is er actief beleid gevoerd ter stimulering van het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en het carpoolen door de werknemers.

Het aan de bouw gerelateerde onvermijdelijke verlies aan natuur en biodiversiteit is gecompenseerd door een deel van het terrein op landschappelijke en ecologische verantwoorde wijze herinterichten, met als doel het creeren van nieuwe leefgebieden voor de lokale flora en fauna die de meest kenmerkende Kempense habitats weerspiegelen. Deze ingrepen hebben het terrein ook aantrekkelijker gemaakt maken voor werknemers en bezoekers.

Om het brede scala aan natuur en duurzaamheidsmaatregelen in een samenhangend raamwerk te vatten heeft de HTC in maart 2009 de Countdown 2010 Verklaring getekend.
Als onderdeel hiervan is de HTC sinds 1 januari hoofdsponsor van het Milieueducatiecentrum in Eindhoven.

Tevens neemt, ten einde de effecten van bovengenoemde maatregelen op de natuur en biodiversiteit te kunnen meten, de HTC samen met acht andere bedrijventerreinen deel aan een biodiversiteitmonitoringsproject. Daartoe is een nulmeting verricht die als referentie zal fungeren voor latere metingen. De verwachting is dat de metingen zullen uitwijzen dat de getroffen maatregelen een positieve werking zullen uitoefenen op de soortenrijkdom van het gebied.

Resultaten

De op de Campus gevestigde gebouwen hebben een lage energieconsumptie voor verwarming, koeling en verlichting. Hiermee beperkt de HTC haar ecologische voetafdruk.

De nulmeting in het kader van de biodiversiteitmonitoringheeft uitgewezen dat er oorpronkelijk veel variatie in de jonge beplanting was, maar dat de algehele biodiversiteit voorafgaande aan de landschappelijke herinrichting nog gering was.

Het is de verwachting dat de nieuwe metingen in het kader van het monitoring een toename van de biodiversiteit in de komende jaren zullen laten zien. Recente waarnemingen van de ijsvogel, de grote gele kwikstaart en de zwarte roodstaart laten zien dat het al de goede kant op gaat.

De groene parkachtige inrichting van de Campus en het aangrenzende Dommeldal maken de HTC tot een bijzonder gebied, dat de aandacht voor duurzaamheid en milieuvriendelijk ondernemen weerspiegelt

De verbeterde kwaliteit van de groene omgeving heeft een positieve uitwerking op het werkklimaat en de uitstraling van de Campus.

 

Betrokken partijen

Bedrijf

Overig

Documenten & links

Voornaamste onderwerpen die worden bestreken

  • Areaal Van Specifieke Biomen, Ecosystemen En Habitats
  • Gezondheid En Welzijn Van Mensen