Leiden Lekker wild is een veelheid van projecten, die gemeen hebben dat ze alle op het gebied van groencommunicatie liggen. Doel is een hogere kwaliteit realiseren van het groen in de stad en meer kennis, betrokkenheid en zorg van de burgers bij/voor het groen in de stad.

Achtergrond

Gemeente Leiden maar maakt van de natuur iets positiefs voor bewoners. Leiden hecht veel waarde aan natuur en groen voor verbetering van de leefbaarheid in de hele stad en streeft ernaar dat zowel natuur als bewoners daar wel bij varen. Bewoners waarderen deze benadering en wanneer ze met de Leiden Lekker Wild activiteiten aan de slag gaan, bv. aan de hand van het geveltuinenboekje, en een tuintje aanleggen, dan verbeteren ze de leefbaarheid in hun straat en scheppen ze ruimte voor natuur.

Doel / doelgroepen

Leiden Lekker wild is een veelheid van projecten, die gemeen hebben dat ze alle op het gebied van groencommunicatie liggen. Doel is een hogere kwaliteit realiseren van het groen in de stad en meer kennis, betrokkenheid en zorg van de burgers bij/voor het groen in de stad. Daarnaast ook een betere kwaliteit van het regionale groen en bereikbaarheid daarvan voor bewoners van gemeente Leiden.

Activiteiten

In het kader van Leiden Lekker Wild worden en zijn de volgende activiteiten ontplooid:
· De viering van de Dag van het Park en Boomplantdag vallen beide onder Leiden Lekker wild.
· Er is in 2007 een algemene website opgezet over "natuur in de stad”, met aandacht voor parken, serie boekjes Leiden lekker Wild, actualiteiten, natuur- en milieueducatie, etc.
· In 2003 verscheen het eerste boekje in de reeks Leiden Lekker Wild over Stadsnatuur in Leiden onder de titel "Leiden Lekker Wild”. Daarna verscheen deeltje twee over Natuur in de Leidse parken. In 2005 verscheen het derde deel met daarin wandelingen door de stad en naar buiten. In 2007 is een boekje over geveltuintjes verschenen, met aanwijzingen voor de aanleg van geveltuintjes. Hierbij faciliteert de gemeente met aarde en plantjes.
In 2008 is een boekje verschenen over bomen in de stad "Leidse longen”, met daarin een wandeling langs monumentale bomen. En in april 2009 is het nieuwste deeltje verschenen over water in de stad: "Leiden leeft met water”.
· In 2007 is er een aflevering van de NCRV-TV-serie Natuur in de Stad gewijd aan de stadsnatuur in Leiden.
· Ook de renovatie van de parken in de stad en de communicatie daarover behoort tot het project Leiden lekker wild. De parken worden zowel voor de natuur als voor het recreatieve gebruik verbeterd.
· In samenwerking met het Hoogheemraadschap wordt gewerkt aan de uitbreiding van het aantal strekkende meters natuurvriendelijke oevers.
· Gemeente Leiden heeft sinds 2004 een stadsnatuurmeetnet; iedere twee jaar wordt de natuur in de stad in kaart gebracht. In het oneven jaar vindt de communicatie met bewoners hierover plaats. In 2005 werd op basis van de telgegevens een expositie gehouden in Naturalis: "Leiden Lekker Wild”.
· In 2009 komen de gegevens van de tellingen van het stadsnatuurmeetnet via een website beschikbaar voor bewoners. Zo kunnen zij zien wat er aan natuur in de omgeving van hun straat is gevonden en kunnen zij ook eigen meldingen doorgeven.
· In 2009 loopt er een Stadsvogelcampagne gehouden in de stad, in samenwerking met Vogelbescherming en allerlei plaatselijke betrokken groepen, zoals IVN, etc. Er staan wekelijks stukjes in de krant over vogels, er zijn diverse excursies en activiteiten. Er worden nestkastjes opgehangen door organisaties als woningcorporaties, etc.
· In 2009 wordt – in samenwerking ,et de Milieudienst West-Holland en de Provincie Zuid-Holland een Biodiversiteitsactieplan uitgewerkt voor Leiden en de omgeving van Leiden. Het project heet:Leiden lekker Groen. Bewoners en allerlei andere geïnteresseerden worden betrokken via diverse avonden waarop de vraag centraal staat: hoe wil ik dat het groen en de natuur in mijn woonomgeving eruit zien in 2030? Dit mondt uit in een gezamenlijke visie met projectenboek, die vervolgens zomer 2009 aan de politiek wordt aangeboden. Intussen worden er al concrete projecten uitgevoerd, zoals een zaaidag in april 2009 en verbetering van broedgelegenheid voor watervogels.

Resultaten

Door de hierboven beschreven activiteiten worden er geveltuintjes aangelegd, nestkastjes opgehangen, vogels gevoerd, vogel- en natuurvriendelijke tuinen aangelegd, natuurvriendelijke oevers aangelegd, gaat men zorgvuldiger om met water en oevers. De kwaliteit van de stadsparken gaat omhoog, er worden meer bomen geplant. Er is een tweeledig effect: de natuur en biodiversiteit wordt bevorderd; daarnaast worden bewoners aangespoord om er meer van te genieten en meer zorg voor te dragen. Het zorgen voor een constant budget voor groencommunicatieprojecten is essentieel voor het succes van het project in Leiden. In Leiden is de afspraak gemaakt een vast percentage van het budget voor groenbeheer te reserveren voor groencommunicatie, waarbij dat laatste begrip breed wordt opgevat.

Betrokken partijen

Gemeente

Milieudiensten

Overig

Provincie

Documenten & links

Voornaamste onderwerpen die worden bestreken

  • Areaal Van Specifieke Biomen, Ecosystemen En Habitats
  • Identificatie, Monitoring, Indicatoren En Evaluaties
  • Gezondheid En Welzijn Van Mensen
  • Publieke Opinie Over Biodiversiteit En Publiek Bewustzijn