Project rond natuurvriendelijk tuinieren. Ecologisch opgebouwde en onderhouden tuinen leveren een zeer grote bijdrage aan de algehele stadsnatuur en de diversiteit. Natuurlijk tuinieren wordt bevorderd onder de bewoners van de wijk en tevens geïntegreerd in de hoveniersopleiding.

Achtergrond

De stedelijke omgeving versteent in rap tempo. Tuinen worden betegeld, en natuur wordt geweerd, vanwege het vermeende mindere onderhoud of uit oogpunt van "netheid”. Maar de stad is een gebied waar de natuur, met haar kenmerkende planten en dierenwereld zich kan ontwikkelen. Natuurvriendelijk tuinieren levert een bijdrage tot het in stand houden, maar ook het ontwikkelen van stedelijke natuur. Vele diersoorten trekken naar de stedelijke omgeving vanwege de relatieve kleinschaligheid en de daaraan verwante voedselvoorziening en broed- en zooggelegenheid.
De toenemende verstening van de stedelijke omgeving heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de leefomgeving van mens en dier. Het heeft ook specifieke nadelen voor economie en samenleving, bijvoorbeeld het waterbeheer: door een verdicht grondoppervlak wordt het hemelwater direct geloosd op het riool hetgeen vaak tot wateroverlast leidt. Natuurlijke tuinen vangen water op, laten het langzaam in de grond infiltreren en leveren zo een gratis (water)bufferende algemene maatschappelijke "dienst”.

Doel / doelgroepen

Het algemene doel van het project is het bevorderen van milieuvriendelijk tuinieren, het inrichten en onderhouden van particuliere tuinen. Er is gekozen voor een tweeledige en integrale benadering: enerzijds het bevorderen van natuurlijk tuinieren onder de bewoners van de wijk Stadshagen en het bewust maken van de gevolgen van hun keuzes bij de inrichting van hun tuin; en anderzijds het integreren van het natuurlijk tuinieren concept in de hoveniersopleiding.

Activiteiten

In het kader van dit project zijn tien privé tuinen en één gemeenschappelijke tuin van het Mens en Milieuvriendelijk Wonen project Zwolle (MMWZ) natuurlijk ingericht. Daarnaast is ook een natuurvriendelijke voorbeeldtuin aangelegd in het "Doepark Nooterhof”. Ze zijn als voorbeelden voor de inwoners van Zwolle en wijdere omgeving in samenspraak met MMWZ opengesteld. Tevens is er een cyclus speciale lezingen, workshops en excursies rondom het thema natuurvriendelijk tuinieren voor de bewoners georganiseerd. Hiertoe hebben de cursisten van de Landstede-opleiding Life and Nature een informatiepakket voor de wijkbewoners samengesteld.

Maar de natuurlijk tuinieren benadering is ook in het curriculum van de hoveniersopleiding van "AOC de Groene Welle” gevoegd. Via bewust gemaakte en goed opgeleide hoveniers kan een groter publiek bereikt worden. Het kosten besparende effect van natuurlijk tuinieren werd ook in de speciale cursus module belicht. De cursisten die deze module volgen hebben zodoende een streepje voor op hun collega’s. Ze zijn breder opgeleid en hebben ervaring met tuinbezitters en opdrachtgevers die een natuurlijke tuin willen.

Resultaten

Dankzij dit project hebben de bewoners van Stadshagen de kans gehad praktische kennis te vergaren wat betreft duurzaam handelen. Door de uitwisseling van ervaringen tussen MMWZ bewoners en overige bewoners werd het natuurlijk tuinieren concept beter uitgedragen. Hoe ’groener’ een tuin des te beter dat is voor de leefomgeving, het welbevinden, de flora en de fauna. Tuinbezitters zijn hierdoor in staat een betere ecologische relatie te leggen met het omringende leefgebied. Vooroordelen worden weggenomen (spinnen zijn niet eng, insectenhotel lijdt niet tot een wespensteek, natuurlijk ’slordig’ ogend is niet bij voorbaat ’onverzorgd’!). Inwoners zijn aan de slag gegaan met nestkastjes en insectenhotels, een eerste stap naar een natuurvriendelijke tuin, maar anderen hebben het grootser aangepakt: een tastbaar resultaat is de feitelijke aanleg van een tiental natuurvriendelijke tuinen.

Hoewel de deelnemende studenten uit beeld verdwijnen en hun natuurtuinkennis elders gaan toepassen, zorgen de begeleidende docenten voor continuïteit, en geven zo de kennis door aan opeenvolgende groepen studenten..

Naast de tastbare resultaten in de vorm van aangelegde tuinen, gerealiseerde cursussen en opgeleide studenten heeft het project ook een aantal minder goed te meten resultaten die te maken hebben met de geleidelijke mentaliteitsverandering ten aanzien van natuur in de stad en de tuin, die op den duur zal leiden tot een breder bewustzijn van mogelijke eigen bijdragen aan een duurzamere samenleving.

Als vervolg op deze fase van het project wordt nu gedacht aan het ontwikkelen van een handleiding die de kansen van natuurlijk tuinieren op een aansprekende wijze verder belicht. De lokale en regionale pers heeft regelmatig aandacht besteed aan het project, haar doelstelling en resultaten.

Betrokken partijen

Documenten en Links

Voornaamste onderwerpen die worden bestreken

  • Identificatie, Monitoring, Indicatoren En Evaluaties
  • Praktijkvoorbeelden
  • Publieke Opinie Over Biodiversiteit En Publiek Bewustzijn